Siirry suoraan sisältöön

Optikoiden työaika- ja työolokyselyn tulokset edesauttavat työntekijöiden ja työnantajien tarpeiden yhteensovittamista

Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto Erto toteuttivat yhteistyössä kyselyn, jolla selvitettiin optikoiden työaikaa, työaikajärjestelyitä sekä työssäjaksamiseen liittyviä asioita.

Mies kirja kädessä katsoo vasempaan
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää muun muassa sitä, miten työajan järjestämiseen liittyvien asioiden avulla voidaan kehittää työhyvinvointia ja jaksamista koskevien näkökulmien huomioimista sekä työntekijöiden ja työnantajien tarpeiden yhteensovittamista. 
 
Kyselyn perusteella havaittiin, että työvuorosuunnittelu onnistuu melko hyvin. Toisaalta kokemus omasta jaksamisesta näkyi yhtenä merkillepantavana haasteena.   
 
Liitot jatkavat tiivistä yhteistyötä hyödyntäen kyselyn tuottamaa runsasta tietopankkia.  
 
Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto Erto toteuttivat työaikaan liittyviä asioita käsittelevän kyselyn optikoille yhdessä vuonna 2023. Kysely on osa työaikaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän työryhmän työtä, josta sovittiin osana työehtosopimusneuvotteluja. Työryhmän tehtävänä on edistää työaikasuunnitteluun liittyvää osaamista sekä työhyvinvointia ja jaksamista koskevien näkökulmien huomioimista työaikoja suunniteltaessa.  
 
Kyselyyn vastasi 530 optikkoa ja vastausprosentti oli 52,3 %. Kysely lähetettiin myös kaikille jo työelämästä vapaille siirtyneille, opinto- tai vuorotteluvapaalla oleville ja työtä hakeville, jolloin kyselyyn saattoi vastata viimeisimmän työsuhteensa tiimoilta.  
 
Neuvotteluosapuolten yhteisesti laatiman kyselyn tarkoitus on tuottaa taustatietoja työvuorosuunnittelun kehittämiseen työhyvinvointia sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevampaan suuntaan sekä työaikasuunnitteluun liittyvän osaamisen edistämiseen.  

Kyselyn keskeiset havainnot 

Kyselyn tulosten perusteella on tehtävissä monia positiivisia havaintoja. Pääosin työvuorosuunnittelu ja sen tasapuolisuus koetaan toimivaksi. Vuorovaikutus työkaverien ja esihenkilön kanssa saivat hyvät arviot. Oma työ koetaan merkitykselliseksi, ja työmotivaatio on hyvällä tasolla. Suurin osa vastaajista koki, että työolot (työvälineet ja ympäristö) ovat kohdallaan. Lähes kaikki vastaajat kokivat omaavansa riittävästi työhön liittyvää osaamista. 
 
Kysely toi kuitenkin esiin tiettyjä työssäjaksamiseen liittyviä haasteita. Erityisesti toimipisteissä, joissa on pitkät aukioloajat, on tärkeää kiinnittää huomiota riittävään palautumiseen. Palautumista voisi edistää esimerkiksi useampi yhdenjaksoinen vapaa työvuorosuunnittelun näkökulmasta. 
 
Ruokataukojen ja varsinkin lyhyempien taukojen pitämisessä koettiin haasteita. Vastaajista 13,4 % koki, ettei ruokatauon pitäminen päivittäin onnistu, ja lyhyempien taukojen osalta vastaava luku oli lähes 45 %. Taukojen toteuttamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä työn riittävällä ja säännöllisellä tauottamisella on tutkitusti merkittävä vaikutus työssäjaksamiseen.
 
Kyselyn perusteella voitiin havaita, että huomattava osa työntekijöistä, jotka kokivat, ettei työvuoroihin voi itse suuremmin vaikuttaa, toivovat erityisesti työskentelyn keskittämistä iltojen ja viikonloppujen ulkopuolelle. Reilut 50 % vastaajista suhtautuu hyväksyvästi säännölliseen ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisistä hyvistä ja toimivista käytännöistä on luonnollisesti tärkeää pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Jaksamista koskeviin kysymyksiin vaikuttanevat osaltaan alan toimintaympäristön muutokset. On tärkeää vahvistaa työntekijän kokemusta tulla kuulluksi sekä avoimesti tiedottaa ja kertoa taustalla mahdollisesti työaikasuunnitteluun vaikuttavista seikoista.  
 
Toimihenkilöliitto Erto sekä sen jäsenyhdistys Suomen Optometrian Ammattilaiset (Soa) ja Kaupan liitto haluavat yhteistyössä kehittää optikoiden työhyvinvointia ja jaksamista huomioiden sekä työntekijöiden ja työnantajien tarpeiden yhteensovittamisen. 
 
 
Lisätiedot: 

Toimihenkilöliitto Erton juristi Anne Kaattari, anne.kaattari@erto.fi, p. 09 6132 3255 
Kaupan liiton johtava asiantuntija Antti Vaaja, antti.vaaja@kauppa.fi, p. 09 1728 5140

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin