Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty

Sekä Erton jäsenet että Ystean ja Erton hallitus ovat hyväksyneet Erton ja Hyvinvointiala Hali ry:n sopiman sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Jalat kävelevät rappusissa ylöspäin.
Kevään työehtosopimusneuvottelukierros on ollut haastava kaikilla toimialoilla, eikä sosiaalialan järjestöjen tes-neuvottelut tehneet tähän poikkeusta. Neuvottelut olivat haastavat, mutta ne käytiin hyvässä hengessä. Saavutimme 1.6.2022 työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen, joka vastaa ns. yleistä työmarkkinalinjaa.
 

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen neuvottelutulos olennaisimmilta osin:

 

Vuosilomalaskenta:

 
Vuosilomalaskennassa siirrytään 6-päiväisestä vuosilomalaskennasta 5-päiväiseen laskentamalliin. Tätä muutosta ja sen myötä vuosilomalaskennan selkiyttämistä ovat jo pitkään toivoneet sekä työntekijät että työnantajat. Muutos ei käytännössä vaikuta ansaittujen lomien määrään, vaan esim. 5 viikon pituinen loma on jatkossakin 5 viikon pituinen.
 
Työehtosopimuksen mukaan muutos tulee voimaan 1.4.2024 ansaittavien vuosilomien osalta, ellei aiemmasta voimaantulosta päätetä järjestökohtaisesti. Tulemme järjestämään muutoksesta perehdytyskoulutusta lähempänä muutoksen toteuttamisajankohtaa.
 

Sopimuskausi:

 
Sopimuskausi on 1.6.2022–31.3.2024. Työehtosopimuksen sopimuskautta lyhennettiin tämän sopimuskauden osalta kahdella kuukaudella huomioimaan paremmin sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusmallin muutosta, joka tulee uuden lainsäädännön myötä voimaan 1.1.2024. Sopimuskausi on yhteensä 22 kuukautta ja jakautuu kahteen 11 kk:n pituiseen kauteen.
 

Palkankorotukset:

 
Palkankorotus 1.9.2022 alkaen on 1,8 % (yleiskorotus 1,5 % ja paikallinen erä 0,3 %). Mikäli paikallisen erän kohdentamisesta ei sovita tai saavuteta sopimusta neuvotteluosapuolten välillä, maksetaan myös 0,3 % korotus kaikille toimihenkilöille.
 
Taulukkopalkkoja korotetaan 1,8 %.
 
Palkankorotus kohdistuu 11 kk sopimuskaudelle, ja vastaa tämän työehtosopimuskierroksen ”yleisen linjan mukaista” 1,9 %:n korotusta 12 kk ajalle. Sopimuskauden lyhentäminen vaikuttaa siis laskennallisesti prosenttiin, mutta ei ansioihin, sillä seuraava palkankorotus tulee sopimuskaudella kuukautta aiemmin. Vuoden 2023 palkoista neuvotellaan 15.3.2023 mennessä.
 

Muita muutoksia:

 
Vuosilomapalkan maksuajankohta sovittiin vastaamaan yleistä käytäntöä, jolloin myös vuosilomapalkka maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Työntekijällä on halutessaan kuitenkin aina oikeus saada vuosilomapalkkansa maksuun ennen loman alkamista pyytämällä tätä työnantajalta työehtosopimuksen mukaisesti.
 
Lisäys lomarahan maksamista koskevaan kohtaan. Lomarahaa ei makseta, jos työnantaja päättää työsuhteen muusta työntekijästä johtuvasta työsopimuslain mukaisesta syystä kuin työkyvyttömyydestä johtuen, kuten esimerkiksi toistuvista vakavista rikkomuksista johtuen. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuhteen päättämistä ei katsota lainvastaiseksi.
 
Tarkennus vakuutuskorvausten hakemiseen tilanteissa, joissa työntekijän sairauspoissaolon syynä on työtehtävissä sattunut työtapaturma, toimihenkilöä työtehtävissä kohdannut väkivalta tai ammattitauti, jolloin sairausajan palkanmaksujakso on 90 kalenteripäivää. Tehdyn tarkennuksen mukaan näissä tilanteissa työntekijällä on velvollisuus myötävaikuttaa korvausten hakemisessa vakuutusyhtiöltä.
 

Palkkausperusteiden selvitystyöryhmä:

 
Sosiaalialan järjestöjen jäsenille tehdyssä tes-tavoitekyselyssä nousi vahvasti esille työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän selkiyttämisen tarve. Tästä syystä pidimme käydyissä neuvotteluissa erittäin tärkeänä sitä, että saamme sovittua selkeitä toimia asian edistämiseksi.
 
Sovimme, että perustamme työryhmän selvittämään työehtosopimuksen palkkausperusteiden toimivuutta ja edistämistä alkaneen sopimuskauden aikana. Työskentelyaikaa työryhmälle sovittiin varattavaksi tammikuun loppuun 2024.
 

Suositus työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan:

 
Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan otetaan suositus etätyön vakuuttamiseen liittyen. Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että työnantajan ja henkilöstön välillä keskustellaan tarpeesta ottaa henkilöstölle Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 199 §:n mukainen vapaa-ajan vakuutus johtuen etätyön lähityötä heikommasta tapaturmavakuutusturvasta.
 

1.8.2022 voimaantuleva perhevapaauudistus:

 
Sovimme, että perustamme työryhmän valmistelemaan ja sopimaan tarvittavat muutokset työehtosopimukseen.
 
Kiitokset kaikille jäsenäänestyksessä vastanneille sekä edunvalvontavaliokunnalle taustatukena toimimisesta neuvotteluissa! Lämmin kiitos myös saamastamme kannustuksesta haastavassa neuvottelutilanteessa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin