Siirry suoraan sisältöön

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos hyväksytty – palkat nousevat keskimäärin yli 13 prosenttia

Yksityisen sosiaalipalvelualan koko kevään jatkuneissa neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 8.6.2023.

Silmälasipäinen nainen.
Neuvottelutulos on nyt hyväksytty liittojen hallinnoissa. Alalle julistetut kaikki työtaistelutoimet, mukaan lukien ilmoitetut lakot, on peruutettu. Viime viikolla peruttiin jo alalle julistetut ylityö- ja vuoronvaihtokielto, hakusaarto ja keikkailukielto.
 
Lämmin kiitos kaikille jäsenillemme työtaisteluihin osallistumisesta! Erityiskiitos kaikille lakkolaisille. Ilman osallistumistanne neuvottelutulos olisi ollut tasoltaan huomattavasti heikompi.  

Historiallisen suuret palkankorotukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle

 
Sopimuskaudella 1.5.2023–31.12.2025 yhteenlasketut palkankorotukset ovat yhteensä keskimäärin hieman yli 13 %. Varhaiskasvatuksessa palkat nousevat 12,78 % ja muulla sosiaalipalvelun toimialalla 13,07 %. Varhaiskasvatuksen korotukset ovat aavistuksen pienemmät johtuen siitä, että myös julkisella sektorilla palkankorotukset tulivat varhaiskasvatukseen pienempänä.
 
Tulos on huomattavasti yleistä työmarkkinalinjaa parempi, sillä palkat ovat muilla työnantajakeskusjärjestö EK:n alaisilla työehtosopimusaloilla nousseet enintään 7 prosenttia kahden vuoden aikana. Yksityinen sosiaalipalveluala onkin tiettävästi ainoa yksityisen sektorin EK:n alaisten liittojen sopimusala, joka on saanut solmittua tällä kierroksella yleistä työmarkkinalinjaa paremman palkkaratkaisun. Palkankorotukset ovat myös tiettävästi suurimmat, jotka on koko työehtosopimuksen olemassaolon aikana saatu alalle solmittua.
 
Palkankorotuksista merkittävä osa saadaan yleiskorotuksina eli kaikille työntekijöille maksettavina korotuksina (7 %). Yleiskorotus korottaa jokaisen työntekijän henkilökohtaista kuukausi- tai tuntipalkkaa.
 
Yleiskorotusten lisäksi sopimusratkaisu sisältää työpaikalla jaettavien paikallisten erien sijaan pääasiallisesti vähimmäispalkkakorotuksia, joilla nostetaan alan vähimmäispalkkoja ja keskimääräistä ansiotasoa. Sopimuskauden aikana vähimmäispalkat A- ja B-palkkaryhmissä nousevat yhteensä 11,5 % ja C-F-ryhmissä 12,2 %. A- ja B-palkkaryhmiin kuuluvista alan työntekijöistä 97 % hyötyy vähimmäispalkkakorotuksista ja 90 % työntekijöistä saa korotukset täysimääräisenä. C – F-palkkaryhmiin kuuluvista alan työntekijöistä noin 89 % hyötyy alarajakorotuksista ja noin 70 % työntekijöistä saa ne täysimääräisinä. Tämä on merkittävä etu, sillä esimerkiksi julkisen sektorin kv-tessissä tai sote-sopimuksessa merkittävä osa korotuksista on sovittu paikallisesti jaettaviksi eriksi, jolloin kaikki työntekijät eivät niistä hyödy. Korotuksia kohdistettiin hieman suurempana C-F-ryhmiin, sillä näissä palkkaryhmissä palkkaerot julkisen sektorin sote-sopimukseen ovat suuremmat ja näissä ryhmissä myös työvoiman saatavuus on ollut yleisesti heikompaa.
 
Lisäksi alalla on sovittu maksettavan ensi vuonna 470 euron suuruinen kertaerä. Kertaerä koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä, jotka täyttävät alla mainitun työsuhteen kestoedellytyksen ja muut edellytykset.  
 
Tämän lisäksi varhaiskasvatuksessa työskenteleville maksetaan 150 euron  kertaerä vuonna 2025 ja muulla tes-alalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 prosentin suuruinen paikallinen erä. Paikallinen erä tarkoittaa, että sen jakamisesta (kenelle erää jaetaan ja millä perusteella) neuvotellaan työpaikalla, yrityksessä tai konsernissa.
 
Kaikki palkankorotuserät mukaan lukien palkankorotukset ovat yhteensä sosiaalipalvelun toimialalla jopa 13,5–14,2 prosenttia, kumulatiivisesti jopa 13,9–14,7 prosenttia. 
 

Palkankorotukset ovat seuraavat:

 
1.9.2023
 
1.9.2023 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 3,6 % ja lisäksi 1.9.2023 vähimmäistaulukkopalkkojen korotus kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä  
 • Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,9 % ja C-F palkkaryhmissä 2,2 %.  
 • Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,56 %.

Toukokuu 2024   

 • Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä.
 • Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.  
 • Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.2.2024 jälkeen.  
 • Muiden ehtojen täyttyessä osa-aikaiselle työntekijälle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, 2.5.2024 voimassa olevan työsopimuksen mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan (tarkasteluaika 6 kk tai jos lyhyempi työsuhde, niin koko työsuhteen kesto).
Kesäkuu 2024
 • Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.  
 • Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.3.2024 jälkeen.  
 • Muiden ehtojen täyttyessä osa-aikaiselle työntekijälle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, 3.6.2024 voimassa olevan työsopimuksen mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan (tarkasteluaika 6 kk tai jos lyhyempi työsuhde, niin koko työsuhteen kesto).
 • Toukokuun ja kesäkuun 2024 kertaerien kustannusvaikutus toimialalla on 1,3 %.
1.8.2024
 
1.8.2024 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,4 % ja lisäksi 1.8.2024 vähimmäistaulukkojen korotus kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä.
 • Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,6 % ja C-F palkkaryhmissä 1,8 %.  
 • Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,47 %.
1.8.2025
 
1.8.2025 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 1,0 % ja lisäksi 1.8.2025 vähimmäistaulukkopalkkojen korotus kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä.
 • Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1 % ja C-F palkkaryhmissä 1,2 %.  
 • Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,04 %
Toukokuu 2025    
 • Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2025 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 150 euron kertaerä ”varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä”. Erä maksetaan samoin edellytyksin kuin toukokuun 2024 varhaiskasvatuksen kertaerä vuoden 2025 päivämäärillä.
1.8.2025
 • 1.8.2025 muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä”. Paikallisen erän jako-ohjeistuksen mukaan erän jakamisesta neuvotellaan työpaikalla. Erä voidaan jakaa joko tehtäväkohtaisena lisänä tai saatavuuslisänä. 
Lisäksi luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia sekä kielilisää ja hälytyskorvauksia korotetaan 1.9.2023 lukien 13 %:lla.
 
Alan palkkauksen kehittämistä jatketaan alan pito- ja vetovoiman kehittämishankkeen puitteissa. Kehittämishankkeen avulla osapuolet varmistavat käytettävissään olevin keinoin yksityiselle sosiaalipalvelualalle kannustavat ja kilpailukykyiset palkat ja kehittävät muita veto- ja pitovoimatekijöitä osaavan työvoiman turvaamiseksi. Neuvotteluosapuolten tarkoituksena on edelleen kuroa umpeen yksityisen ja julkisen puolen välistä perusteetonta palkkaeroa ottaen huomioon alan yritysten taloudellisen tilanteen ja toimialan erityispiirteet.   
 

Muut tes-muutokset

 
Työehtosopimuksen ylityömääräysten kiertämisen estämiseksi työehtosopimukseen lisättiin soveltamisohje työvuoroluettelon muutoksiin liittyen. Kun kokoaikatyöntekijän kanssa sovitaan työnantajan aloitteesta ylimääräisestä työvuorosta tai työvuoron pidentämisestä, niin kyse on ylityöstä, jos työehtosopimuksen mukaiset ylityörajat ylittyvät. Ylityöstä maksetaan korotettua palkkaa tai sovitaan se vaihdettavaksi korotettuun vapaa-aikaan. Jos taas työntekijän kanssa yhteisymmärryksessä sovitaan, miten ylimääräistä työvuoroa tai työvuoron pidentämistä vastaava työajan lyhennys toteutetaan tasoittumisjakson kuluessa, kyse on työvuoroluettelon muutoksesta. Silloin ylityötä ei synny. Jos työvuoro on jo alkanut, työnantaja ei voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti edes työehtosopimuksen mukaisessa ennalta-arvaamattomassa muutostilanteessa.
 
Perusteettomiin vuosilomien osiin pilkkomisiin puututaan lisäämällä työehtosopimukseen uusi soveltamisohje. Ehdoton pääsääntö on ollut jo aiemmin lomien antaminen yhdenjaksoisena. Entiseen tapaan lomien jakaminen useampaan osaan edellyttää joko työntekijän kanssa sopimista tai erittäin poikkeuksellisia tilanteita, joissa palvelun tarjoamista ei voida sijaisjärjestelyillä tai muilla toimilla taata. Tämän lisäksi lomien jakaminen ilman sopimista edellyttää uuden soveltamisohjeen mukaan sitä, että erittäin poikkeuksellinen tarve lomien jakamiseen on käyty etukäteen perusteluineen läpi luottamusmiehen ja kunkin työntekijän kanssa tai luottamusmiehen puuttuessa yhdessä työntekijöiden kanssa ja kunkin työntekijän kanssa.
 
Tämän lisäksi työehtosopimukseen sovittiin muutamia pieniä täsmennyksiä mm. paikallisen sopimisen osapuoliin liittyen sekä poistettiin vanha kirjaus alle 19 tuntia viikossa työskentelevien kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkauksesta, kenenkään palkkaa alentamatta.
 
 
 
 
Lisätietoja saat myös työsuhdeneuvonnasta p. 09 613 231 (ma–pe 8.30–13.30).

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin