Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on etuus, jota työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen ajalta. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Ansiopäivärahan maksaminen perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002).

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos hakija on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä työvoimapoliittiset edellytykset. Lisäksi hakijan tulee täyttää ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset:

 • on kokonaan tai osittain työtön
 • on ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakee kokoaikatyötä
 • on työttömyyskassan jäsen
 • 17-64 vuoden ikä (lomautustilanteessa 17-68-vuotias)
 • asuu Suomessa

Päiväraha lasketaan yleensä työttömyyttä edeltävästä työssäoloehtoon hyväksyttävästä, vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään nk. TyEL-vähennys, jonka määrä on 4,34 % vuonna 2021 täyttyvissä työssäoloehdoissa. TyEL-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2021 on 33,78 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3 209 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2021 on

 • yhdestä lapsesta 5,30 €/pv
 • kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 €/pv
 • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,03 €/pv

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi laskea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n laskurilla »

Näin haet ansiosidonnaista päivärahaa

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon eli työkkäriin heti ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työkkäriin ei tarvitse enää ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan kätevimmin ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelujen nettisivulla »

 2. Tee ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassaan noin kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta (kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta). Hakemus kannattaa täyttää verkossa, oman kassasi asiointipalvelussa - Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan eAsioinnissa tai KOKO-kassan eAsioinnissa (SOAn jäsenet). Hakemuksesi on kassan käsittelyjonossa heti lähettämisen jälkeen. Ensimmäisen hakemuksen käsittely on vähän tavallista hitaampaa, sillä kassan pitää laskea muun muassa päivärahan määrä.

 3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, jotta säilytät oikeutesi päivärahaan. TE-toimiston tehtävä on auttaa sinua työllistymään, mutta myös huolehtia siitä, että haet työtä lain edellyttämällä tavalla. Saadaksesi työttömyysturvaa sinun on haettava työtä ja otettava vastaan tarjottu työ, palvelu tai koulutus siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Tutustu siis tarkkaan TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, ettei työttömyysturvaasi tule katkoksia.

 4. Lähetä seuraavat hakemukset neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Nämä hakemukset käsitellään usein nopeammin ja päiväraha maksetaan melko tasaisesti kuukauden tai neljän viikon välein. Voit tehdä jatkohakemuksen, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisessä muodossa eAsioinnin kautta ei ole mahdollista ennen kuin ensimmäinen maksu on suoritettu. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti onnistuu kuitenkin, jos täytät ensimmäisen hakemuksen (”ansiopäivärahahakemus” -lomakkeen) jatkohakemuksen ajalta.

Mitä liitteitä tarvitaan hakemuksen lisäksi?

Liitä hakemukseesi (tilanteestasi riippuen) tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot.
 • Palkkalaskelma (-erittely) työttömyysaikana saadun osa-aikatyön palkasta ja/tai muista tuloista. Palkan-/palkkionmaksupäivän tulee olla selkeästi näkyvissä. Myös toimeksiantosuhteista ja kevytyrittäjänä/omasta työstä työttömyysjakson aikana kertynyt tulo tai palkkio tulee ilmoittaa.
 • Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen.
 • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta.
 • Kopio työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen, voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.
 • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
 • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista.
 • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen erittely tuloista ja menoista työttömyyden aikana. Työttömyysjakson aikana saadut apurahat tulee myös ilmoittaa.
 • Todistus opiskelusta (opintorekisteriote, josta ilmenee myös suoritetut opinnot ja niistä saadut suorituspisteet/opintoviikot), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen).

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet löydät Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta:

 1. Näin haet ansiopäivärahaa
 2. Ansiopäivärahan saamisen edellytykset
 3. Omavastuuaika
 4. Ansiopäivärahan kesto ja määrä
 5. Lisäpäiväoikeus
 6. Ansiopäivärahan saamisen rajoitukset
 7. Sosiaalietuuksien vaikutukset päivärahaan
 8. Soviteltu työttömyysetuus