Siirry suoraan sisältöön
Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Muutosturva on palvelu, joka tukee tuotannollistaloudellisin perustein irtisanotun henkilön työnhakua ja uudelleen työllistymistä.

Olet oikeutettu laajempaan muutosturvaan, mikäli olet irtisanomishetkellä vähintään 55 vuotta täyttänyt ja tullut irtisanotuksi tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen vähintään viisi vuotta kestäneestä työsuhteesta samalla työnantajalla.

Muutosturvakokonaisuus sisältää pidemmät työllistymisvapaat, muutosturvakoulutusta ja muutosturvarahan. Lisäksi muutosturva sisältää pidennetyn työterveyshuollon käyttöoikeuden ja työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta.

Muutosturvakoulutus ja muutosturvaraha edellyttävät ilmoittautumista TE-toimistoon

Sekä muutosturvakoulutus että muutosturvaraha edellyttävät TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautumista 60 päivän sisällä irtisanomisesta. Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. TE-toimistoon kannattaakin ilmoittautua työnhakijaksi heti kun sinulle on annettu irtisanomisilmoitus.

Työllistymisvapaa

Työllistymisvapaaseen on oikeus myös silloin kun työsuhde päättyy saneerausmenettelyn yhteydessä. Työllistymisvapaa tarkoittaa palkallista vapaata, jota voi käyttää monipuolisesti ja joustavasti erilaiseen työnsaantia tai työvalmiuksia edistävään toimintaan. Sitä voi käyttää työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen tai työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen. Työllistymisvapaata saa käyttää myös muutosturvakoulutukseen sekä osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen.

Työllistymisvapaa pidetään irtisanomisaikana ja sen kesto riippuu irtisanomisaikasi pituudesta. Kesto on joko 5, 15 tai 25 päivää. Työllistymisvapaan pituus on siten vähintään 55 vuotta täyttäneillä pidempi kuin muilla.

Ilmoita mahdollisimman pian työnantajalle tarpeestasi pitää työllistymisvapaita. Työllistymisvapaata voi pitää kokonaisina päivinä tai osapäivinä. Työnantaja saattaa pyytää sinulta selvityksen vapaan perusteesta.

Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Työnantaja voi kieltää vapaan vain poikkeustilanteissa. Mikäli työnantaja kieltäytyy työllistymisvapaan antamisesta, pyydä työnantajalta kirjalliset perustelut. Voit olla tämän jälkeen yhteydessä Erton jäsenille tarkoitettuun lakitiimin työsuhdeneuvontaan.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutuksen avulla voit lisätä ammatillisia valmiuksia lisäävää tai saada yritystoimintaa tukevaa koulutusta. Muutosturvakoulutukseen osallistumisesta sinun tulee sopia TE-toimiston kanssa. Artikkelin alussa mainittujen yleisten edellytysten lisäksi sinun tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että 60 päivän laskenta alkaa siitä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on annettu.  

Muutosturvakoulutuksen sisältö sovitaan työllistymissuunnitelmassa. Koulutus voi alkaa irtisanomisaikana työllisyysvapaapäivien aikana tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvakoulutuksen kesto voi olla enintään kuusi kuukautta, ja se voi koostua useasta eri koulutuksesta tai jaksosta. Koulutuksen arvo voi olla enintään kahden kuukauden palkkaa vastaava.

Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. TE-toimisto arvioi täyttääkö esittämäsi koulutuksen sisältö ja kesto muutosturvakoulutuksen edellytykset. Muutosturvakoulutus on verovapaa. Muutosturvakoulutus ei estä ansiopäivärahan maksamista. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Muutosturvaraha

Työttömäksi jääminen tulee monesti yllätyksenä ja aiheuttaa arjen sekä talousasioiden järjestelyä. Tällöin avuksi voi olla muutosturvaraha, joka vastaa noin yhden kuukauden palkkaa ja korvaa ansionmenetystä.

Muutosturvarahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Lisäksi ehtona on se, että olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 60 päivän sisällä irtisanomispäivästä. Irtisanomispäivällä tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Tämä tarkoittaa sitä, että voit joutua ilmoittautumaan työnhakijaksi jo irtisanomisaikana säilyttääksesi oikeuden etuuteen. On joka tapauksessa suositeltavaa ilmoittautua heti kun tieto irtisanomisesta on tullut, jotta 60 päivän aikaraja ei mene vahingossa umpeen. TE-toimisto tutkii oikeuden muutosturvarahaan ja antaa lausunnon etuuden maksajalle. Etuutta haetaan joko omasta työttömyyskassasta tai Kelasta, mikäli et ole työttömyyskassan jäsen (Erton jäsenet kuuluvat Koko-kassaan. Tutustu Koko-kassan muutosturvarahan hakuohjeisiin ›).

Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella (vain irtisanovalta työnantajalta saadut palkat). Muutosturvaraha on veronalaista tuloa, joka verotetaan palkkaverokortissa esitetyn lisäveroprosentin suuruisena. Tämän vuoksi kannattaa harkita etuusverokortin hankkimista, jossa voi olla pienempi veroprosentti.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen eikä muihin etuuksiin, paitsi toimeentulotukeen.

On hyvä muistaa, että etuus voidaan maksaa, vaikka työllistyisit työsuhteen päätyttyä välittömästi toiselle työnantajalle. Mikäli työllistyt välittömästi sinut irtisanoneelle työnantajalle, voidaan muutosturvaraha periä takaisin.

Pidennetty työterveyshuolto

Huomaathan, että sinulla on oikeus myös pidennettyyn työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä, mikäli työsuhteesi on kestänyt vähintään viisi vuotta ja työpaikallasi on vähintään 30 työntekijää. Palvelut on tarjottava samantasoisina kuin muillekin työntekijöille. Oikeus työterveyshuoltoon lakkaa, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin siirtymisestä.

Tämä oikeus ei ole sidoksissa irtisanotun henkilön ikään.

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikille tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanotuille mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijän työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Koulutus voi olla yksilö- tai ryhmäkoulutusta. Valmennus tai koulutus on irtisanotuille verovapaa.

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa yhden kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Myös arvosta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Koulutus tai valmennus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa. Painavasta syystä se voidaan toteuttaa myöhemminkin.  

Jos työnantaja laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, tulee hänen suorittaa työntekijälle kertakorvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa kokonaan tai osittain riippuen laiminlyönnin osuudesta

Tämä oikeus ei ole sidoksissa irtisanotun henkilön ikään.