Siirry suoraan sisältöön
Muutosturva alle 55-vuotiaille

Muutosturva alle 55-vuotiaille

Muutosturva on palvelu, joka tukee tuotannollistaloudellisin perustein irtisanotun henkilön työnhakua ja uudelleen työllistymistä.

Jos olet alle 55-vuotias, saat muutosturvasta apua uudelleen työllistymiseen irtisanomishetkellä.

Muutosturvakokonaisuus sisältää työllistymisvapaat ja työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta sekä pidennetyn työterveyshuollon käyttöoikeuden.

Työllistymisvapaa

Työllistymisvapaa tarkoittaa palkallista vapaata, jota voi käyttää monipuolisesti ja joustavasti erilaiseen työnsaantia tai työvalmiuksia edistävään toimintaan. Sitä voi käyttää työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen. Työllistymisvapaata voi lisäksi käyttää työpaikan hakuun, työhaastatteluun ja uudelleensijoitusvalmennukseen sekä muutosturvakoulutukseen ja osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen.

Työllistymisvapaa pidetään irtisanomisaikana ja sen kesto riippuu irtisanomisaikasi pituudesta. Kesto on joko 5, 10 tai 20 päivää.

Ilmoita mahdollisimman pian työnantajalle tarpeestasi pitää työllistymisvapaita. Työllistymisvapaata voi pitää kokonaisina päivinä tai osapäivinä. Työnantaja saattaa pyytää sinulta selvityksen vapaan perusteesta.

Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Työnantaja voi kieltää vapaan vain poikkeustilanteissa. Mikäli työnantaja kieltäytyy työllistymisvapaan antamisesta, pyydä työnantajalta kirjalliset perustelut. Voit olla tämän jälkeen yhteydessä Erton jäsenille tarkoitettuun lakitiimin työsuhdeneuvontaan.

Työllistymisvapaaseen on oikeus myös silloin kun työsuhde päättyy saneerausmenettelyn yhteydessä.

Pidennetty työterveyshuolto

Huomaathan, että sinulla on oikeus myös pidennettyyn työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä, mikäli työsuhteesi on kestänyt vähintään viisi vuotta ja työpaikallasi on vähintään 30 työntekijää. Palvelut on tarjottava samantasoisina kuin muillekin työntekijöille. Oikeus työterveyshuoltoon lakkaa, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin siirtymisestä.

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikille tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanotuille mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijän työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Koulutus voi olla yksilö- tai ryhmäkoulutusta. Valmennus tai koulutus on irtisanotuille verovapaa.

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa yhden kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Myös arvosta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Koulutus tai valmennus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa. Painavasta syystä se voidaan toteuttaa myöhemminkin.  

Jos työnantaja laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, tulee hänen suorittaa työntekijälle kertakorvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa kokonaan tai osittain riippuen laiminlyönnin osuudesta. Työnantajan maksama korvaus on veronalaista ansiotuloa.

Mikäli olet irtisanomishetkellä täyttänyt vähintään 55 vuotta, tutustu muutosturva 55 vuotta täyttäneille -sivuumme. Saatat olla oikeutettu laajennettuun muutosturvaan, joka sisältään pidemmät työllistymisvapaat, muutosturvarahaa ja muutosturvakoulutusta.