Opiskelu

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. 

Päätoimisina pidetään opintoja:

  • joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen
  • lukio-opintoja, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia
  • sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi
  • ammatillisia ja muita opintoja, kun opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa (5 opintopistettä) opiskelukuukautta kohti, tai jollei opintojen laajuutta ole määritelty opintoviikkoina, opetusohjelman mukainen laajuus keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa.

Lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää suorittavaa pidetään aina päätoimisena opiskelijana lukukauden päättymiseen saakka.

Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Kaikilla työnhakijoilla voi olla oikeus työttömyysetuuteen sillä perusteella, että opinnot ovat jo olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. 

Työttömyysuhan alaisen henkilön oikeus päivärahaan aikuiskoulutuksen ajalta

TE-toimiston osoittamaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän on työttömyysuhan alainen. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavasti: 

  • Päätoimisille yrittäjille maksetaan ansiopäivärahan perusosaa, mutta ei ansio-osaa.

  • Työttömyysuhan alaisille työssä oleville maksetaan päivärahaa ansio-osineen.

  • Työssä oleville, jotka eivät ole työttömyysuhan alaisia, ei makseta työttömyysetuutta.