Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahat kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisajan laskuria. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttava työtoiminta

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan korotetulla ansio-osalla. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssiajasta huolimatta. Myös omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana eli etuutta maksetaan omavastuuajasta huolimatta. Taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta työttömyysetuutta ei voida maksaa, vaikka henkilö osallistuisikin työllistymistä edistävään palveluun.

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet löydät Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta: