Yrittäjille

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen. Pelkkä johtava asema ja omistus ei tee henkilöstä yrittäjää, vaan yrityksessä tulee myös työskennellä, jotta yrittäjämääritelmä täyttyy.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja,

  • jos hän työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
  • jos hän työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
  • jos hän työskentelee osakeyhtössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai
  • vastaavalla tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta (esimerkiksi kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies, avoimen yhtiön yhtiömies)
  • toimii omalla toiminimellä tai ennakkoverolipulla (myös esimerkiksi toiminimen haltijan kyseisessä yhtiössä työskentelevä puoliso saattaa olla työttömyysturvalain mukainen yrittäjä

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa.

Pelkästään prokura tai muu nimenkirjoitusoikeus ei tuota työttömyysturvalain mukaista johtavaa asemaa yhtiössä.

Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso (myös avopuoliso) ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Jos perheenjäsenet asuvat eri osoitteissa ja taloudessa, estettä ansiopäivärahan maksamiselle ei määräysvallan puuttumisen takia ole. Aviopuolisoita, jotka välien rikkoontumisen takia asuvat erillään, ei pidetä puolisoina.

1.1.2016 alkaen yrittäjämääritelmä laajeni. Jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjäeläkelain mukaista eläkevakuutusta. Yrittäjänä pidetään myös siis henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.

Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat).

Muutoksen myötä suurin osa ns. omaa työtä tekevistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Yritystoiminnaksi katsotaan esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen kautta tapahtuva työllistyminen. Työ- ja elinkeinotoimiston käytäntö ei ole kuitenkaan muuttunut. Omaa työtä tekevät (esim. freelancerit) voidaan katsoa edelleen sivutoimisiksi yrittäjäksi, jolloin he ovat oikeutettuja palkansaajan työttömyysturvaan.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto (muutos 1.7.2019 lukien):

1.7.2019 lukien perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä ja joilla ei ole määräysvaltaa, ovat työttömyysturvassa palkansaajia. Tällaiset henkilöt voivat liittyä palkansaajakassaan ja kerryttää uutta työssäoloehtoa 1.7.2019 lukien. Työssäoloehto täyttyy, kun hakija on ollut työssä perheenjäsenen yrityksessä 52 viikkoa viimeisten 28 kuukauden aikana ja kassajäsenyyttä on vähintään 12 kuukautta. Edelliseen 12 kuukauteen ei saa sisältyä missään vaiheessa yrityksen omistusta tai määräysvaltaa. Palkkaa ja työaikaa koskevat kriteerit ovat samat kuin palkansaajalla (ks. yllä). Jos hakija on ehtinyt täyttää yrittäjäkassassa yrittäjän työssäoloehdon, hän saa sen jälkisuojasäännösten perusteella mukaansa, jos liittyminen palkansaajakassaan tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta. Yrittäjän ei-omistava perheenjäsen voi kerryttää samanaikaisesti normaalia palkansaajan työssäoloehtoa työskennellessään muulla työnantajalla. Jos molemmat työssäoloehdot ovat täyttyneet, hakija saa työttömäksi jäädessään valita, kumpaa käytetään. Työssäoloehtoja ei voi kuitenkaan yhdistää.

Lisätiedot

Lisätietoja Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta:

  1. Yrittäjäkäsite
  2. Jälkisuoja