Siirry suoraan sisältöön
Palkkaturva

Palkkaturva

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia silloin, kun työnantaja tekee konkurssin tai on muutoin maksukyvytön.

Palkkaturvan saamiseksi edellytetään lisäksi, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.
 
Toimitusjohtajalla ei ole oikeutta palkkaturvaan, koska hän ei ole työsuhteessa.
 
Saatavilla tarkoitetaan palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta, tasa-arvolain mukaista hyvitystä jne.
 

Palkkaturvan enimmäismäärä

 
Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 19 000 euroa.
 
Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.
 
Maksettavista palkoista menee veroa 30 % alle 5000 eurosta ja 50 % yli 5000 eurosta. Palkkaturvaan voi toimittaa erillisen palkkaturvaa varten hankitun verokortin, jolloin vero otetaan verokortin mukaisesti.
 
Esimerkki: Työnantaja irtisanoi työntekijän 1.7. Työntekijä teki palkkaturvahakemuksen palkkaturvaviranomaiselle 1.8. vaatien irtisanomisajan palkkaa, vuosilomakorvauksia, lomarahaa, ylityökorvauksia edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, odotusajan palkkaa sekä korvausta laittomasta irtisanomisesta korkolain mukaisine korkoineen.
 
Palkkaturvaviranomainen totesi työnantajan maksukyvyttömäksi. Työnantajaa kultuaan työntekijälle maksettiin irtisanomisajan palkka, vuosilomakorvaukset ja odotusajan palkka korkoineen. Muita saatavia ei maksettu, koska työnantaja oli ne riitauttanut eikä palkkaturvaviranomainen ollut saanut niiden määrää ja perustetta selvitetyksi.
 
Työntekijä nosti kanteen oikeudessa vaatien ylityökorvauksia, lomarahaa ja korvausta laittomasta irtisanomisesta. Oikeus katsoi, ettei työntekijällä ollut oikeutta lomarahaan. Sen sijaan oikeus velvoitti työnantajan maksamaan työntekijälle ylityökorvaukset ja korvauksen laittomasta irtisanomisesta korkoineen.
 
Työntekijä teki uuden palkkaturvahakemuksen vaatien ylityökorvauksia ja korvausta laittomasta irtisanomisesta. Palkkaturvaviranomainen maksoi ylityösaatavat siltä osin kuin ne olivat erääntyneet 1.5. - 1.8. välisenä aikana sekä korvauksen laittomasta irtisanomisesta korkoineen. Muilta osin hakemus hylättiin. Hylkäämisen syynä oli se, että muu osa ylityökorvauksista oli erääntynyt maksettavaksi kolme kuukautta ennen ensimmäisen palkkaturvahakemuksen tekemistä. Työntekijä oli siis odottanut liian kauan ennen kuin oli vaatinut saataviaan.
 

Palkkaturvahakemus toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle

 
Palkkaturvahakemuksen voi tehdä ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta tai lomakkeella, jonka saa ELY-keskuksen sivuilta, suomi.fi-verkkopalvelusta tai työ- ja elinkeinotoimistosta. Palkkaturvahakemuksen käsittelee ja päätöksen tekee Uudenmaan ELY-keskus. Palkkaturvan asiakaspalvelu auttaa hakemuksen täyttämisessä. Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, pesänhoitaja yleensä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta.
 
Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä. Eräpäivällä tarkoitetaan palkanmaksupäivää, työsuhteen päättymispäivää jne.
 
Jos kysymys on vahingonkorvauksesta, tasa-arvolain mukaisesta hyvityksestä yms. korvauksesta, palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tai asiasta on tehty sopimus.