Siirry suoraan sisältöön

Milloin työsuhteen saa päättää sairauden perusteella?

Miten kauan kestänyt sairaus voi olla irtisanomisperuste? Entä täytyykö työnantajan tarjota muuta työtä vaihtoehtona irtisanomiselle?

Nainen pohtii.
Työnantaja voi työsopimuslain mukaan irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä, joita eivät ole esimerkiksi työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma. Kuitenkin jos työntekijän kyky tehdä työtään on olennaisesti ja pitkäaikaisesti heikentynyt, voi työnantajalla olla oikeus irtisanoa työsopimus.
 
Työkyvyn olennainen heikkeneminen tarkoittaa, että työntekijä ei sairauden, vamman tai tapaturman vuoksi pysty tekemään työtään. Vaikeakaan sairaus ei siis oikeuta päättämään työntekijän työsopimusta, jos hän pystyy  suoriutumaan velvollisuuksistaan.  
 
Työkyvyn heikkenemisen on oltava pitkäaikaista. Jos sairausloma on yhdenjaksoinen, irtisanomiseen oikeuttava työkyvyttömyysaika on käytännössä noin vuosi. Jos sairauspoissaolot ovat toistuvia, niiden on katettava suuri osa työajasta ja työnantajan on voitava odottaa niiden jatkuvan. Irtisanomisperustetta arvioitaessa voidaan huomioida myös työantajalle poissaoloista aiheutuva haitta.
 

Velvollisuus tarjota työkykyä vastaavaa työtä

 
Ennen kuin työsopimus irtisanotaan sairauden perusteella, työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijälle järjestää sopivat työtehtävät tai -olot.  Työnantajan pitää myös selvittää, voidaanko työntekijälle järjestää muuta hänen työkykyään vastaavaa työtä vaikkapa työtehtäviä uudelleen jakamalla tai sisäisiä siirtoja tekemällä. Se, mitä kaikkea työnantajan voidaan edellyttää tekevän työtehtävän uudelleen organisoimiseksi, on oltava kohtuullista ottaen huomioon esimerkiksi työnantajan koko ja mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta luoda kokonaan uutta työntekijän työkykyä vastaavaa tehtävää.  
 
Työnantajalta edellytettävien toimenpiteiden laajuuteen vaikuttaa myös työnantajan aiemmin noudattama käytäntö. Jos työnantaja on esimerkiksi vakiintuneesti käyttänyt työkokeilua selvittääkseen, onko alentuneesti työkykyiselle työntekijälle löydettävissä sopivia työtehtäviä, tulee menettelyä soveltaa kaikkien kohdalla.  
 
Työnantajalla on velvollisuus tarjota alentuneesti työkykyiselle työntekijälle muuta työtä vain jos on todennäköistä, että työntekijä kykenee uusiin tehtäviin.
 

Irtisanomisperustetta pitää arvioida koko irtisanomisajan

 
Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon sairauden kesto ennen irtisanomisen tekemistä sekä lääkärin ennuste sairauden tulevasta kestosta ja työntekijän paranemis- ja kuntoutumismahdollisuuksista. Jos irtisanomisajan kuluessa saadaan selvitys, että työkyky tulee lähiaikoina todennäköisesti palaamaan, on irtisanominen peruutettava. Irtisanominen on yleensä laillinen, jos irtisanomisajan päättyessä arvioidaan, että työkyvyn palaamiseen menee pitkään tai se ei palaa ollenkaan.
 

Irtisanomisperuste edellyttää kokonaisharkintaa  

 
Irtisanominen sairauden perusteella edellyttää aina kokonaisharkintaa, mikä tarkoittaa monen eri osatekijän selvittämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon työntekijän työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen heikentymisen lisäksi sen vaikutus muiden työntekijöiden asemaan ja työntekoon. Myös työpaikan olosuhteilla on merkitystä. 
 
Irtisanominen on siis laillista, jos työntekijä ei pysty suoriutumaan suuresta osasta työtehtäviään, työkyvyttömyys on riittävän pitkäaikaista eikä työnantaja voi tarjota hänelle muuta työtä. 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin