Siirry suoraan sisältöön

Paikallinen sopiminen - mitä se oikein tarkoittaa?

Paikallinen sopiminen voi olla järkevää niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Mistä paikallisessa sopimisessa oikeastaan on kyse?

Kättelevät kädet.
Paikalliselle sopimiselle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Termiä käytetään monissa eri tarkoituksissa, ja siksi termin käyttäminen julkisessa keskustelussa voi hämmentää. Yleisimmin sillä tarkoitetaan toisin sopimista työehtosopimuksen määräyksistä. Paikallinen sopiminen on yleensä työpaikalla tapahtuvaa koko henkilöstöä tai tiettyä henkilöstöryhmää koskevaa sopimista. 
 
Työpaikoilla sovitaan varsinaisen paikallisen sopimisen lisäksi muistakin asioista: jokainen solmii esimerkiksi oman työsopimuksensa henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.
 

Mistä voidaan sopia paikallisesti?

 
Työehtosopimus määrittää raamit sille, mistä voi sopia paikallisesti ja mistä ei. Tämä vaihtelee alakohtaisesti paljon, mutta Erton edustamilla aloilla on saatettu sopia esimerkiksi työajan tasoittumisjaksoista tai niin sanotusta työaikapankista. Tämä tarkoittaa, että työntekijöillä on mahdollisuus kerätä pidempiä vapaita vaihtamalla tiettyjä rahakorvauksia vapaa-aikaan.
 
Joillain aloilla on mahdollista sopia palkankorotusten jakamisesta työpaikan sisäisesti.
 
Varsinaisen paikallisen sopimisen lisäksi työpaikkatasoisesti on voitu sopia esimerkiksi pidemmistä lomista tai kannustavammista hälytyskorvauksista. Työehtosopimuksen ja lain tasoa paremmista eduista voidaan aina sopia.
 

Kuka tekee paikallisen sopimuksen?

 
Paikallinen sopiminen koskee yleensä koko työpaikkaa, työyksikköä tai jotakin henkilöstöryhmää, ei yksittäistä työntekijää.
 
Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu, kuka voi olla työntekijöiden edustaja paikallisissa neuvotteluissa. Yleensä sopimuksen tekevät työnantaja ja luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, työntekijät usein sopivat yhdessä.
 
Työntekijän näkökulmasta on tärkeää, että työntekijöitä edustaisi luottamusmies. Hän on tasavertaisempi neuvottelukumppani työnantajan kanssa kuin yksittäinen työntekijä. Luottamusmiehellä on oikeus koulutukseen, hänellä on parempi työsuhdeturva, laajempi tiedonsaantioikeus ja hänellä on oikeus käyttää työaikaa luottamusmiehen tehtäviin, kuten neuvotteluihin ja niihin valmistautumiseen.
 

Milloin paikallinen sopiminen toimii?

 
Paikallisesti voi olla järkevää sopia esimerkiksi omalle työpaikalle sopivista työn järjestelyistä, työajoista tai työntekijöitä kannustavista lisäeduista. Tällöin työnantaja ja työntekijät voivat huomioida juuri kyseisen työpaikan olosuhteet ja yhdessä kehittää työpaikkaa paremmaksi ja menestyvämmäksi.
 
Osaaminen, avoimuus, luottamus ja hyvä tiedonkulku ovat tärkeitä asioita paikallisessa sopimisessa. Kun työyhteisössä aidosti nähdään niin työnantajan kuin työntekijän mahdollisuudet ja tarpeet, on helpompaa kehittää porkkanoita kummankin eduksi.
 
Molempien osapuolien pitää hyötyä sopimisesta, ja sopimisen tulee aina olla vapaaehtoista. Ei saa olla niin, että työnantaja haluaa aina keskustella vain heikennyksistä. Tästäkin syystä on tärkeää, että neuvottelijat ovat tasavertaisia. Jos henkilöstö pelkää työpaikkansa puolesta, on työnantajan helppoa määrätä asioita yksin.
 

Mitkä ovat paikallisen sopimisen esteitä?

 
Osa työnantajista ei halua sopia asioista paikallisesti, koska he eivät näe sitä tarpeelliseksi tai kokevat sen työlääksi. Osa työnantajista taas näkee paikallisen sopimisen vain säästökeinona: he haluaisivat laajentaa paikallista sopimista, jotta voisivat sopia nykyistä huonommista työnteon ehdoista.
 
Erton jäsenkyselyn mukaan työntekijät kokivat paikallisen sopimisen suurimmiksi esteiksi sen, että henkilöstö ei saa riittävästi tietoa ja sen, ettei henkilöstöllä ole edustajaa. Työpaikan yhteinen kehittäminen ja tiedonkulku onnistuukin parhaiten, kun henkilöstö on valinnut itselleen luottamusmiehen, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä työnantajan kanssa. Siksi myös työnantajien tulisi kannustaa työntekijöitä luottamusmiehen valintaan.
 

Mitä Erto ajattelee paikallisesta sopimisesta?

 
Erton mielestä työpaikalla asioista sopiminen on hyvä asia silloin, kun kyse on aidosta neuvottelutilanteesta. Työnantaja ei saa olla huomattavasti vahvemmilla ja mahdollisesti painostaa henkilöstöä. Tästä syystä Erto panostaa luottamusmiesten edellytyksiin neuvotella paikallisesti. On myös erittäin tärkeää, että työehtosopimukset ja lainsäädäntö turvaavat jatkossakin reilut vähimmäisehdot kaikille.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin