Siirry suoraan sisältöön
Lisätyö ja ylityö

Lisätyö ja ylityö

Lisä- ja ylityö edellyttävät aina sekä työnantajan aloitetta että työntekijän suostumusta.

Työnantajan aloite voi olla pyyntö tai hiljainen suostumus. Esimerkiksi jos työnantaja tietää työntekijän joutuvan tekemään työtä yli sovitun työajan, katsotaan työntekijällä olevan työnantajan suostumus lisä- ja/tai ylityön tekemiseen.
 
Työnantaja on tällöin velvollinen maksamaan asianmukaiset korvaukset. Varmista kuitenkin, että voit tarvittaessa todistaa työnantajan suostuneen lisä- ja ylityön tekemiseen.
 
Pisin lainmukainen työaika on yleensä 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu lakia lyhyemmistä työajoista. Lyhyempi työaika saattaa perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.
 
Työntekijä antaa suostumuksensa lisätyön tekemiseen kutakin kertaa varten erikseen. Lisätyön tekemisestä voidaan sopia myös työsopimuksessa. Jos lisätyön tekemisestä on sovittu työsopimuksessa, työntekijä on velvollinen sitä tekemään. Työntekijällä on kuitenkin perustellusta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä lisätyöstä vapaapäivinään.
 
Jos työntekijän säännöllinen työaika vaihtelee työsopimuksessa sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä on tarvittaessa töihin kutsuttava, työnantaja saa teettää lisätyötä työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi vain työntekijän kutakin kertaa varten antaman suostumuksen perusteella. Työntekijä voi halutessaan antaa suostumuksen myös lyhyeksi ajaksi kerrallaan.
 
Vuorokautinen ylityö on työtä, jota työntekijä tekee säännöllisen lain mukaisen enimmäistyöajan lisäksi vuorokaudessa. Viikoittainen ylityö taas on työtä, jota työntekijä tekee viikoittaisen lainmukaisen enimmäistuntimäärän lisäksi viikossa.
 
Ylityöhön tarvitaan työntekijän suostumus kullakin kerralla erikseen. Työntekijä voi kuitenkin halutessaan antaa suostumuksensa myös määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos se on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Työsopimuksessa mahdollisesti annettu suostumus ylityön tekemiseen ei näin ollen sido työntekijää.

Työajan enimmäismäärä

Työntekijän työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Enimmäistyöaika vuodessa on siis 2304 tuntia (48 työtuntia x viikkojen lukumäärä 48). Työajan enimmäismäärään lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, olivatpa ne säännöllistä työaikaa, lisätyötä tai ylityötä.