Siirry suoraan sisältöön
Työsuhteen päättämissopimus

Työsuhteen päättämissopimus

Työntekijällä ja työnantajalla on oikeus päättää työsuhde milloin tahansa työsuhteen aikana myös yhteisellä sopimuksella.

ällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi yt-neuvotteluiden aikana, mikäli työnantaja tarjoaa työntekijälle työsuhteen päättämiseen liittyvää sopimusta. Tulee muistaa, että työsuhteen päättämissopimuksen solmiminen on aina vapaaehtoista. Sopimuksen solmimatta jättäminen ei toisaalta estä työnantajaa irtisanomasta työntekijää, jos laillinen irtisanomisperuste on samanaikaisesti olemassa.
 
Mikäli aloite sopimuksen tekemiselle tulee työnantajalta, se on laadittu useimmiten työnantajan intressejä silmällä pitäen. Usein työntekijä vahvistaa sopimuksessa omalla allekirjoituksellaan, että hän hyväksyy työnantajan ilmoittaman irtisanomisperusteen (mikäli sopimus tehdään irtisanomisen yhteydessä), ja sen, ettei hänellä ole mitään vaateita työnantajaansa kohtaan. Lakimääräisestä takaisinottovelvoitteesta ei työntekijä kuitenkaan edes yhdessä sopimalla voi työsuhteen aikana luopua. Työsuhteen päättämissopimusta tarjottaessa kannattaakin olla tarkkana. Ennen allekirjoittamista asiaa on hyvä pohtia yhdessä oman ammattiliiton asiantuntijan kanssa.
 
Hyvässä yhteisymmärryksessä solmittu työsuhteen päättämissopimus voi olla työntekijälle myös kannustava ja järkevä vaihtoehto.

Varmista vaikutukset työttömyyspäivärahaan

Työttömyyspäivärahaoikeutta tarkasteltaessa työsuhteen päättämissopimuksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen rinnastuu työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Lähtökohtaisesti työsuhteen päättämisestä sopimuksella seuraa 45 päivän työvoimapoliittinen karenssiaika, jonka ajalta työntekijä ei saa työttömyysetuuksia. Karkeasti ilmaistuna tämä tarkoittaa, että sopimuksessa tulee sopia aina vähintään irtisanomisajan palkan suuruisesta korvauksesta, joka vastaa ihan minimissään kolmen kuukauden palkkaa, jotta kosrvaus kattaa tulevan karenssiajan. Vasta näiden minimikorvausten ylittävä osa muodostaa kannusteen sopimuksen solmimiselle.

Työsuhteen päättymisen jälkeen solmittavat sopimukset

Työsuhteen aikana solmittava päättämissopimus on erotettava sopimuksesta, jonka työntekijä ja työnantaja tekevät työsuhteen päättymisen jälkeen esimerkiksi keskinäisen riitatilanteen ratkaisemiseksi. Näissä tilanteissa on usein kysymys ns. sovintosopimuksesta. Tällöin voidaan sopia vieläkin kattavammin osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista, mm. takaisinottovelvoitteesta voidaan tällöin sopimalla luopua.
 
Tärkeää on ottaa huomioon työsuhteen päättymisen jälkeen mahdollisesti maksettujen työttömyysetuuksien ja työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaksi sovitun korvauksen lakisääteinen yhteensovittaminen, johon liittyy paljon hankalia juridisia kysymyksiä. Näissä tilanteissa kannattaakin aina olla yhteydessä oman ammattiliiton asiantuntijoihin.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: