Siirry suoraan sisältöön
Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen

Työsuhteen purkaminen tarkoittaa työnantajan oikeutta purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana.

Jos työsopimus puretaan, työsuhde päättyy heti. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta vain erittäin painavasta syystä. Purkamisperusteen tulee olla irtisanomisperustetta painavampi ja ankarampi.
 
Purkamisperuste voi olla esimerkiksi se, että työntekijä rikkoo tai vakavasti laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita niin, ettei sopimussuhteen jatkamista voida kohtuudella edellyttää edes irtisanomisajan pituista aikaa.
 
Purkamisperusteen täyttyminen edellyttää kokonaisharkintaa. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon mm. sopimussuhteen erityispiirteet sekä sopijapuolten asema. Erittäin painavana syynä ei esimerkiksi voida pitää taloudellisia eikä tuotannollisia syitä.
 
Esimerkkejä tilanteista, joissa työnantaja on saanut laillisesti purkaa työsuhteen:
  • lomautettu työntekijä oli tehnyt työnantajansa kanssa kilpailevan urakkatarjouksen ja saanut urakan.
  • työntekijä oli esiintynyt työpaikalla päihtyneenä.
  • työntekijä oli työnantajansa erään vakuutusyhtiön tiloissa järjestämässä tilaisuudessa anastanut vakuutusyhtiön edustajalta pienehkön summan rahaa.
  • ratapihakonduktööri oli vapaa-aikana syyllistynyt kahteen törkeään rattijuopumukseen. Myös työntekijän käyttäytyminen vapaa-aikana saattaa siis poikkeuksellisesti oikeuttaa työnantajan purkamaan työsopimuksen, jos tuo käyttäytyminen heikentää osapuolten välistä luottamusta.

Menettely työsuhdetta purettaessa

Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista annettava työntekijälle tilaisuus kuulla perustelut purkamiselle sekä antaa työntekijälle mahdollisuus esittää asiassa oma kantansa. Työntekijällä on oikeus käyttää tilaisuudessa avustajaa. Työntekijälle ei tarvitse antaa varoitusta ennen työsopimuksen purkamista.
 
Myös työntekijän on annettava työnantajalle tilaisuus kuulla perustelut työsopimuksen purkamiseen ennen kuin työntekijä purkaa työsopimuksen. Mahdollisuuden tarjoaminen toisen osapuolelle tulla kuulluksi riittää. Kuulematta jättäminen ei tee työsuhteen purkua laittomaksi.
 
Oikeus purkaa työsopimus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon siitä, että purkamisperuste on täyttynyt. Jos purkamisen estymiseen on pätevä syy, purkamisen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun este on lakannut.

Työntekijän oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, mikäli työnantaja laiminlyö tai rikkoo
työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa.
 
Tällaisia syitä ovat esimerkiksi:
  • työnantaja on sopimusta tehtäessä olennaisessa kohdassa johtanut harhaan työntekijää
  • työnantaja tai tämän sijainen törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää
  • työntekijälle ei anneta riittävästi työtä
  • työntekijälle ei makseta palkkaa sopimuksen mukaisesti
  • oikeus työsopimuksen purkamiseen saattaa syntyä myös silloin, jos työnantaja käyttäytyy väkivaltaisesti työntekijää kohtaan tai työntekijä joutuu työpaikalla sukupuolisen häirinnän kohteeksi.

Toisen osapuolen oikeus pitää työsopimusta purkautuneena

Työntekijä voi olla poissa töistä, jos poissaolosta on sovittu työnantajan kanssa tai jos poissaololle on pätevä syy (esimerkiksi sairaus.) Työntekijällä ei ole oikeutta pitää esimerkiksi vuosilomaa tai mahdollisia työehtosopimuksen mukaisia lyhennysvapaita ilman työnantajan suostumusta. Työntekijän on aina ilmoitettava poissaolostaan työnantajalle. Työntekijän on tarvittaessa voitava todistaa poissaolon syy esimerkiksi lääkärintodistuksella.

Seitsemän päivän raja

Työnantaja voi pitää työntekijän työsopimusta purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällaisessa tilanteessa työsopimuksen katsotaan purkautuneen poissaolon alkamisesta lukien.
 
Vastaavasti työnantajan ollessa poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen.
 
Työsopimuksen purkautuminen peruuntuu, jos ilmoituksen puuttumiselle on hyväksyttävä este. Työsopimuksen purkautuminen peruuntuu myös tilanteessa, jossa työntekijä seitsemän päivän jälkeen kykenee osoittamaan, että poissaololle oli pätevä syy, ja että siitä ilmoittamatta jättämiselle oli hyväksyttävä este. Tällaisessa tilanteessa katsotaan, että työsopimus on jatkunut ilman keskeytyksiä koko poissaolon ajan. Tämän lisäksi työnantajalla ei ole oikeutta pitää työsopimusta purkautuneena, jos työnantaja tietää, että työntekijällä on pätevä este poissaoloonsa.