Siirry suoraan sisältöön
Työsopimuksen päättymisilmoitus

Työsopimuksen päättymisilmoitus

Päättämisilmoitus ei ole määrämuotoinen, vaan se voidaan toimittaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Päättäminen tulee kuitenkin aina tehdä niin selkeästi, että vastaanottaja ymmärtää ilmoituksen tarkoituksen. Sen, joka vetoaa myöhemmin työsopimuksen päättämiseen, pitää myös todistaa väitteensä oikeaksi. Tämän vuoksi kannattaa aina pyytää kirjallinen ilmoitus, jos työnantaja ilmoittaa, ettei työntekijän tarvitse enää tulla töihin.
 
Työsuhteen päättyessä työnantajan on kirjallisesti ilmoitettava työsopimuksen päättymispäivä ja päättymisen syy. Työntekijä tarvitsee työttömyyspäivärahan hakemista varten aina kirjallisen ilmoituksen työsuhteen päättymisestä.
 
Laissa ei ole tarkemmin määritelty, millä tarkkuudella irtisanomis- tai purkuperuste on ilmoitettava. Työntekijän tulee kuitenkin päättämisilmoituksen perusteella voida arvioida päättämisperusteiden laillisuutta. Jos epäilet, että työsuhteesi on päätetty perusteetta, ota heti yhteys ammattiliittoosi.
 
Päättämisilmoitus on pätevä vasta, kun se on tullut toisen osapuolen tietoon. Työnantajan on ilmoitettava irtisanomisesta henkilökohtaisesti työntekijälle. Vastaavasti työntekijän on ilmoitettava irtisanoutumisestaan työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaisesti ilmoittaminen ei ole mahdollista, irtisanomisesta voidaan ilmoittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.
 
Jos ilmoitus tehdään muutoin kuin suullisesti (kirjeitse tai sähköisesti), ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanotetuksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty. Silloin, kun työntekijä on vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon vapaalla, työntekijän katsotaan saaneen ilmoituksen kuitenkin vasta loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.
 
Esimerkki: Irtisanomista koskeva kirje on lähetetty työntekijälle 1.7. Sen katsotaan tulleen perille todellisena vastaanottopäivänä. Riippumatta siitä, onko kirje tullut perille tai vastaanottaja saanut sähköpostiviestin, ilmoituksen katsotaan tulleen perille kuitenkin viimeistään 8.7.
 
Päättämisilmoitus sitoo sen tekijää. Sitä ei siis voi peruuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta. Työntekijän onkin tämän vuoksi esimerkiksi erimielisyystilanteissa (ja muulloinkin) tarkoin harkittava sanojaan, ettei hänen todettaisi itse päättäneen työsopimustaan tai jääneen luvatta pois töistä.