Siirry suoraan sisältöön
Lomaraha

Lomaraha

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan sen on yleensä ammattiliitot neuvotelleet työehtosopimukseen.

Lomarahasta on työehtosopimuksissa omat säännöksensä, joihin kannattaa tutustua.
 
Lomaraha voi myös perustua työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai yksittäisen työntekijän ja työnantajan kirjaukseen työsopimuksessa. Työntekijällä ei siten ole ilman eri sopimusta oikeutta lomarahaan. Jos lomarahasta on kuitenkin sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti tai sitä on aikaisemmin vakiintuneesti maksettu, työnantaja ei voi lopettaa maksamista.
 
Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta, ja maksetaan siis vuosilomapalkan päälle. Lomaraha maksetaan yleensä sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut työhön. Se voidaan maksaa vuosilomapalkan yhteydessä.
 
Esimerkki: Työntekijä on töissä yrityksessä, jossa sovelletaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu lomarahan maksamisesta. Lomarahan suuruus on 50 % lomapalkasta ja se maksetaan lomapalkan maksamisen yhteydessä. Jos työntekijän lomapalkan suuruus on 2000 euroa, lomaraha on 1000 euroa (0,5 x 2000 euroa). Työntekijälle maksetaan siis hänen jäädessään vuosilomalle yhteensä 3000 euroa.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tietyin edellytyksin mahdollista. Jotta lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, siitä on täytynyt sopia työehtosopimuksessa. Myös työaikalain mukaisesta työaikapankista sopiminen mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi. Joka tapauksessa vapaaseen vaihtamiseksi on oltava sekä työnantajan että työntekijän suostumus.
 
Ensin kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta, onko siinä määräyksiä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu mahdollisuutta edes sopimalla vaihtaa lomarahaa vapaaksi (näin esimerkiksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla). Tällöin lomarahaa ei voida lainkaan vaihtaa vapaaksi. Erton solmimista työehtosopimuksista ainakin autoliikenne- ja huolinta-alalla, terveyspalvelualalla, henkilöstöpalvelualalla, Yleisessä Runkosopimuksessa, optikoiden työehtosopimuksessa ja sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa on määräyksiä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.
 
Jos työehtosopimus ei mahdollista lomarahavapaan vaihtoa vapaaksi, voi halutessaan sopia työaikalain mukaisesta työaikapankista, minkä kautta lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista. Joka tapauksessa lomarahan vapaaseen vaihtamiseksi on oltava sekä työnantajan että työntekijän suostumus.
 
Työaikalain mukaisesta työaikapankin käyttöönotosta sovitaan ensin työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, sopijakumppanina voi toimia luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä. Sopiminen on vapaaehtoista kummallekin osapuolelle. Tutustu tarkemmin työaikapankin käyttöönottoa koskevan sopimuksen edellytyksiin.
 
Jos haluaa sopia lomarahan siirtämisestä työaikapankkiin, siitä on sovittava ennen kuin lomaraha erääntyy maksettavaksi. Lomaraha (tai osa lomarahasta) vaihdetaan työaikapankin kautta vapaaksi jakamalla lomarahan euromäärä työntekijän henkilökohtaisella tuntipalkalla. Näin saatu tuntimäärä siirretään työaikapankkiin.
 
Työaikapankkivapaata pidettäessä yksi työpäivälle osuva vapaapäivä kuluttaa työaikapankista tunteja keskimääräisen päivittäisen työajan verran. Ennen kuin sopii lomarahan siirtämisestä työaikapankkiin, kannattaa sopia työaikapankkivapaan ajankohta, jotta lomarahaa saa pitää itselleen mieluisana ajankohtana. Jos työaikapankkivapaan ajankohdasta ei ole etukäteen sovittu, työntekijällä on halutessaan oikeus saada työaikapankkiin kertynyttä vapaata vähintään kaksi viikkoa vuodessa. Jos työaikapankkiin on säästetty vapaata yli 10 viikkoa, työntekijällä on halutessaan oikeus saada vapaata vähintään yksi viidesosa työaikapankin kertymästä. Työnantajan on työntekijän vaatimuksesta annettava vapaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos työnantaja määrää vapaan ajankohdan, työntekijällä on vapaan pitämisen sijasta oikeus vaatia korvauksen suorittamista rahassa.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset