Lomauttaminen ja työttömyysturva

Jos lomautus kestää vähintään yhden kalenteriviikon yhdenjaksoisesti, on työntekijä niin sanotusti kokonaan lomautettu. Kalenteriviikossa on oltava viisi lomautuspäivää ja kaksi palkatonta vapaapäivää. Tällöin jokaiselta lomautuspäivältä voidaan maksaa kokonaan työttömän päivärahaa. Lomautuksen aikana mahdollisesti maksettavat luontoisedut eivät vaikuta päivärahan määrään.

Työntekijä voi olla lomautettu esimerkiksi siten, että hän on kaksi kalenteriviikkoa töissä, kaksi kalenteriviikkoa kokonaan lomautettu. Näiltä kahdelta lomautusviikolta voidaan maksaa kokonaan lomautetun päivärahaa.

Soviteltu työttömyyspäiväraha

Jos työntekijä ei ole kokonaan lomautettu, mutta hänen päivittäistä työaikaa lyhennetään lomautuksen vuoksi vähintään 20 prosenttia alan kokonaistyöajasta kalenteriviikon aikana, maksetaan työttömyyspäiväraha soviteltuna. Lomautuksen aikana maksetut tulot vaikuttavat päivärahan määrään.

Soviteltu päiväraha määräytyy niin, että kokonaan lomautetun työntekijän työttömyyspäivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana maksetusta palkasta tai muusta tulosta. Tuloista vähennetään kuitenkin ensin suojaosa, joka on kuukauden hakujaksolla 300 euroa. Myös mahdollisesti maksetut luontoisedut lasketaan tuloksi ja ne vaikuttavat päivärahan määrään.

Poikkeuksena edelliseen on lyhennetty työviikko. Kun työaikaa lomautuksen johdosta lyhennetään yhdellä tai useammalla päivällä, maksetaan työttömyyspäivärahaa työttömiltä päiviltä. Tämä koskee vain lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekeviä työntekijöitä, eikä näin ollen muita vajaata työaikaa tekeviä henkiöitä. Lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekevän työntekijän työaika ei saa ylittää 80% kokoaikatyötä tekevän työntekijän viikkotyöajasta.

Päivärahan hakeminen

Kun työntekijä lomautetaan, hänen tulee ilmoittautua aina TE-toimiston verkkosivulla viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut voimassa.

Jos lomautetulla on yritystoimintaa (myös maa- tai metsätalous ja pöytälaatikkoyritykset) tai keskeneräisiä opintoja (esim. yliopistossa kirjoilla olo), tulee niistä ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon ja antaa selvitys asiasta.

Päivärahahakemuksen saa työ- ja elinkeinotoimistosta tai kassan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet tai kassan eAsioinnista (SOAn jäsenet: KOKO-kassan eAsioinnista). Kokonaan lomautettu tai vuorolomautettu voi toimittaa päivärahahakemuksen kassalle kahden viikon työttömyyden jälkeen. Hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka.

Päivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä kun lomautus alkaa. Erityisestä painavasta syystä voidaan maksaa pidemmältä ajalta takautuvasti. Hae siis aina päivärahaa ensimmäisen lomautuksen jälkeen. Älä odota jälkimmäiseen lomautukseen.

Hakemukseen liitetään:

Lomautusilmoituksen kopio

  • Työsopimuksesta kopio
  • Palkkatodistus vähintään 26 palkalliselta työviikolta välittömästi ennen lomautusta, mahdolliset lomarahat eriteltyinä.
  • Työnantajan todistus vuosilomapäivien sijoittumisesta, mikäli lomautus kohdistuu ajalle 1.5. - 30.9.
  • Selvitys lomautuskuukausien palkkajakajista ja ko. kuukausien palkkalaskelmat, joista näkyy lomautuspäivien vähennykset.
  • Palkkaerittelyt lomautusjaksojen välisiltä työjaksoilta.

Jos kyseessä on lyhennettynä työpäivänä toteutettu lomautus, haetaan etuutta kalenterikuukausittain ja liitetään mukaan aina selvitykset kyseisen kuukauden aikana maksetuista tuloista.

Omavastuuaika

Kun työntekijä hakee päivärahaa ensimmäistä kertaa tai jos päivärahan taso määritellään uudelleen, pidätetään ensin viittä täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika. Jos henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen kesken päivärahan enimmäisajan, ei uutta omavastuuaikaa kuitenkaan aseteta, jos omavastuuaika on jo vuoden sisällä kerran asetettu. Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Se ei täyty, jos esimerkiksi lomautetaan kalenteriviikoksi joka kolmas kuukausi.

Päivärahaa voidaan maksaa vasta omavastuun ottamisen jälkeen.

Arkipyhät ja lomautus

Omavastuuaika kertyy vain sellaisilta lomautuspäiviltä, joilta hakijalla ei ole työntekovelvollisuutta johtuen lomautuksesta ja joilta hakijalta on todellisuudessa vähennetty palkkaa lomautuksen johdosta. Jos työnantaja ei normaalisti maksa arkipyhäpäiviltä palkkaa, ei lomautustilanteessakaan synny oikeutta päivärahaan. Jos maksetaan osa-aikainen arkipyhäkorvaus, sovitellaan ja maksetaan myös arkipyhäpäivä.

Arkipyhät eivät katkaise kokoaikaista lomautusta (muilta päiviltä maksetaan täyttä päivärahaa). Arkipyhät eivät myöskään muuta lyhennettyä työviikkoa kokoaikaiseksi lomautukseksi (muilta päiviltä maksetaan soviteltua päivärahaa).

Vuosiloma lomautuksen aikana

Työntekijä voi pitää lomautuksen aikana myös vuosilomaa, jonka ajalta työnantaja maksaa vuosiloma-ajan palkkaa. Jos työntekijä saa kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan. Jos työntekijä saa osa-aikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, hänellä on oikeus soviteltuun päivärahaan.

Jos sairastut lomautuksen aikana

Työttömyyskassa maksaa niin sanotun omavastuuajan, jos sairastut lomautuksen aikana. Se on sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää lauantait mukaan luettuna. Työttömyyskassa ei kuitenkaan maksa lauantailta päivärahaa, koska päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Omavastuuajan jälkeen sairaspäivärahaa on haettava kansaneläkelaitokselta.