Liukuva työaika tarkoittaa sitä, että yksittäinen työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää työnsä alkamis- ja päättymisajankohdasta.

Mistä liukuvan työajan sopimuksessa sovitaan?

Liukuvan työajan sopimuksessa sovitaan ainakin

  • kiinteästä työajasta (mistä mihin kellonaikaan työntekijän on oltava työpaikalla),
  • liukumarajasta (kellonajat, joiden välillä työntekijä voi tulla töihin ja sieltä lähteä),
  • liukumien määrästä (plus- ja miinustuntien maksimimäärä)
  • lepoaikojen sijoittamisesta.

Uuden työaikalain tuomat muutokset (1.1.2020 alkaen)

Vuorokautinen liukuma, eli lyhennys tai pidennys, voi olla uuden työaikalain mukaan neljä tuntia (vanhan lain kolmen tunnin sijaan). Liukuvassa työajassa viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia (vanhan lain 40 tunnin sijaan) ja alitusten määrä enintään 20 tuntia. Seurantajakson aikana työaikasaldo voi olla 60 tuntia korkeampi, kunhan kertymä laskee jakson päättyessä sallittuun enimmäismäärään. Työaikasaldoja voidaan vähentää tekemällä lyhyempiä työpäiviä tai pitämällä kokonaisia vapaapäiviä.

Uusi laki mahdollistaa liukuma-ajasta sopimisen niin, että työntekijä voi halutessaan jakaa työpäivän kahteen osaan. Liukuma-ajan ei siis tarvitse alkaa välittömästi kiinteän työajan päättymisestä lukien. Voidaan esimerkiksi sopia, että liukuma on käytössä kello 20:n ja 22:n välisenä aikana. Kiinteä työaika (aika, jolloin työntekijällä on velvollisuus olla töissä) on oltava edelleen yhdenjaksoinen.

Uusi työaikalaki ei muuta voimassa olevia liukuvan työajan sopimuksia. Jos voimassaolevaan sopimukseen halutaan muutoksia, niistä pitää sopia.

Ylityö liukuvassa työajassa

Liukuvaa työaikaa ei tule sekoittaa ylityöhön. Jos työntekijä on jo jonain päivänä tehnyt säännöllisen työajan pituuden töitä ja jää vielä sen jälkeen työnantajan aloitteesta työhön, kyseessä on ylityön tekeminen. Tällöin ei ole väliä, vaikka työntekijällä olisi miinustunteja. Maksettava korvaus määräytyy ylityösäännösten mukaan.

Sopimuksen päättyminen

Toistaiseksi voimassa olevan liukuvan työajan sopimuksen voi irtisanoa, jolloin se päättyy seurantajakson loputtua. Yli vuoden ajaksi sovittu määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa neljän kuukauden jälkeen sopimuksen tekemisestä. Tällöin se päättyy kuten toistaiseksi tehty sopimus seurantajakson loppuun.

Toisin sopiminen työehtosopimuksella

Enimmäiskertymästä, neljän kuukauden tasoittumisjaksosta ja työaikasaldon ylitysten ja alitusten määrästä voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella. Tarkista aina oman työehtosopimuksesi määräykset liukuvasta työajasta.