Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan mahdollisuutta säästää ja yhdistää toisiinsa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia.

Useissa työehtosopimuksissa on jo aikaisemmin ollut mahdollisuus sopia työaikapankin käyttöönotosta. Uuden työaikalain (872/2019) voimaantulon 1.1.2020 myötä työaikapankki voidaan ottaa käyttöön kaikilla aloilla. Työpaikalla voidaan valita, käytetäänkö työaikalain vai työehtosopimuksen mukaista työaikapankkia.  

Sopimus uuden työaikalain mukaisen työaikapankin käytöstä  

Työnantaja ja luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä saavat sopia kirjallisesti työaikapankin käyttöönotosta. (Edustajan tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita edustaja edustaa. Työntekijä voi kuitenkin olla säästämättä työaikaa työaikapankkiin.) 

Työaikapankin käyttöönottoa koskevassa sopimuksessa sovitaan ainakin: 

  1. Siitä, mitä eriä työaikapankkiin voidaan siirtää. Näitä voivat olla esim. lisä-, yli-, ilta- ja yötyölisät tai lomaraha. Työaikapankkiin ei kuitenkaan saa siirtää säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa (pois lukien liukuvan työajan saldotunnit), kulukorvauksia tai korvausluonteisia saatavia eikä rahamääräistä etuutta sen jälkeen, kun se on erääntynyt maksettavaksi. 

  2. Säästämisrajoista.  

  3. Työaikapankin lakkaamisesta ja lakkaamishetkellä työaikapankissa olevien erien korvaamisesta. Jos osapuolet eivät ole sopineet työaikapankin purkumenettelystä, työaikapankkiin säästetty aika on annettava palkallisena vapaana tai korvattava rahana työntekijän purkamisajankohdan säännöllisen työajan kokonaispalkan perusteella. 

  4. Vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Voidaan sopia esimerkiksi siitä, että vapaat käytetään kesäloman yhteydessä tai muuna työnantajan toiminnan kannalta kiireettömänä aikana. 

Työaikapankkiin säästettävät erät  

Työntekijän kutakin kertaa varten tai määrätyksi lyhyehköksi määräajaksi antamalla suostumuksella työaikapankkiin voidaan siirtää: 

  1. Lisä- ja ylityötunteja; 

  2. Liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä työtunteja enintään 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana; 

  3. Lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia sen jälkeen, kun ne on ensin muutettu aikamääräisiksi. Ennen työaikapankkiin siirtämistä rahamääräinen etu muunnetaan työajaksi, koska työaikapankki toimii aikaperusteisesti. Jos esimerkiksi työntekijän rahamääräinen etu on 100 euroa ja hänen tuntipalkkansa on 10 euroa, työaikapankkiin voidaan siirtää 10 tuntia. 

Työaikapankin enimmäismäärä 

Työaikapankkiin säästettävä työaikakertymä ei saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tunnilla. Vertailu on tehtävä edellisen kalenterivuoden lopun saldotilanteeseen. 

Työaikapankissa voi olla kaikkiaan säästettynä enintään työntekijän kuuden kuukauden säännöllistä työaikaa vastaava määrä. 

Vapaan pitäminen 

Työntekijällä on aina halutessaan oikeus saada työaikapankkiin kertynyttä vapaata vähintään kaksi viikkoa vuodessa. Mikäli työaikapankkiin on säästetty vapaata yli 10 viikkoa, työntekijällä on halutessaan oikeus saada vapaata vähintään yksi viidesosaa työaikapankin kertymästä.  

Työnantajan on työntekijän vaatimuksesta annettava vapaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos työnantaja määrää vapaan ajankohdan, työntekijällä on vapaan pitämisen sijasta oikeus vaatia korvauksen suorittamista rahassa. 

Sairastuminen pankkivapaan aikana 

Jos työntekijä sairastuu ennen kuin pankkivapaa on alkanut, katsotaan poissaolon johtuvan sairastumisesta. Mikäli työntekijä sairastuu pankkivapaan aikana, vapaa kuluu, eikä siirry myöhemmin pidettäväksi. Tästä voidaan ja kannattaakin sopia työaikapankkia koskevassa sopimuksessa toisin. Työehtosopimusten työaikapankkisäännöksissä on vaihtelevia määräyksiä asiasta. Joissain ERTOn sopimuksissa on sovittu, että työntekijän sairastuessa ennen pankkivapaata tai sen aikana, ei työkyvyttömyysjakson yhtä päivää ylittävää osaa lasketa työaikapankkivapaaksi. Näin pankkivapaan yhden päivän ylittävä osa siirtyy myöhemmin pidettäväksi. 

HUOM. Edellä selostettu koskee vain työaikalain mukaista työaikapankkia. Omassa työehtosopimuksessasi voi olla laista poikkeavia määräyksiä. Tarkista poikkeavat määräykset omasta työehtosopimuksestasi.