Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Loma-ajan palkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos työntekijällä on esimerkiksi ateriaetu, hänelle on maksettava vähintään edun verotusarvoa vastaava rahakorvaus.

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman tai sen osan alkamista.

Vuosilomapalkan laskentatapa riippuu siitä, sovelletaanko työntekijään 14 päivän vai 35 tunnin ansaintasääntöä. Tämän lisäksi vuosilomapalkan laskentaan vaikuttaa työntekijän palkkausmuoto. Vuosilomalaki määrittelee kolme eri tapaa laskea vuosilomapalkka:

Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät

Viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä saa sopimuksen mukaisen viikko- tai kuukausipalkkansa myös vuosilomansa ajalta riippumatta säännöllisestä työajasta eli siitä, kumpaa vuosiloman ansaintasääntöä työntekijään sovelletaan.

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 2000 euroa kuukaudessa. Hänen työaikansa on 37,5 h/vko siten, että hän tekee töitä maanantaista perjantaihin. Työntekijä pitää vuosilomaa maanantaista 4.7.–23.7.2016 sunnuntaihin. Tämä loman osa siis 18 arkipäivää joka on 15 työpäivää.

Yhteensä työntekijä saa heinäkuussa palkkaa 2000 euroa (loma-ajan palkka 1440 euroa + loput heinäkuun palkat 560 euroa = 2000 euroa). Lomaraha lasketaan ja maksetaan erikseen.

Jos työntekijälle on maksettu säännöllisen palkan lisäksi muuta palkkaa (esimerkiksi työehtosopimuksen mukaiset olosuhdelisät tai provisioperusteiset palkanlisät), joka ei määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteella, tämän palkan osuus lasketaan vuosilomapalkkaan keskimääräisesti lain laskentasääntöä soveltaen.

Tuntipalkkaiset työntekijät, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä

Muuta kuin kuukausi- tai viikkopalkkaa saavien, vähintään 14 päivänä kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka perustuu lomanmääräytymisvuoden keskipäiväansioon.

Ensin lasketaan keskimääräinen päiväpalkka koko lomanmääräytymisvuoden ajalta (1.4.-31.3.). Se saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan palkka (lukuun ottamatta ylityökorvauksia) tehtyjen työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty tehtyjen ylityötuntien kahdeksasosa.

Näin laskettu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalain lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella (ks. taulukko).

Lomapäivien lukumäärä Kerroin Lomapäivien lukumäärä Kerroin
2 1,8 17 15,5
3 2,7 18 16,4
4 3,6 19 17,4
5 4,5 20 18,3
6 5,4 21 19,3
7 6,3 22 20,3
8 7,2 23 21,3
9 8,1 24 22,2
10 9,0 25 23,2
11 9,9 26 24,1
12 10,8 27 25,0
13 11,8 28 25,9
14 12,7 29 26,9
15 13,6 30 27,8
16 14,5    

Esimerkki: Tuntipalkkainen, mutta kuitenkin vähintään 14 päivänä kuukaudessa työskentelevä työntekijä pitää vuosilomaa 6.7.-26.7.2015. Työntekijä ei ole tehnyt ylitöitä edellisenä lomanmääräytymisvuonna.

Ensin on laskettava työntekijän keskipäiväpalkka edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta eli ajalta 1.4.2014-31.3.2015. Työntekijä on tehnyt tuona aikana yhteensä 192 työpäivää ja hänelle on maksettu palkkaa yhteensä 17 000 euroa. Keskipäiväpalkan suuruus on siten 88,54 euroa (17 000 euroa jaettuna 192:lla). Näin saatu päiväpalkka on kerrottava vielä vuosilomalain mukaisella kertoimella, joka riippuu lomapäivien lukumäärästä. Koska työntekijä pitää lomaa 18 päivää, käytettävä kerroin on 16,4. Vuosilomapalkaksi saadaan 1452,06 euroa.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Työntekijöille, joihin sovelletaan ns. 35 tunnin ansaintasääntöä ja joille maksetaan muuta kuin viikko- tai kuukausipalkka (esim. tuntipalkkaiset), maksetaan prosenttiperusteinen vuosilomapalkka.

Vuosilomapalkan suuruus on 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia, jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (eli 31.3.) kestänyt alle vuoden. Jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, vuosilomapalkkaprosentti on 11,5 %.

Esimerkki: Työntekijän työaika on alle 14 päivää kuukaudessa, mutta kuitenkin yli 35 tuntia kuukaudessa. Työsuhde on alkanut 1.1.2011. Työntekijä pitää lomaa 6.7.-26.7.2015. Lomapäiviä kuluu 18. Koska työsuhde oli 31.3.2015 mennessä kestänyt yli vuoden, lomapalkan suuruus on 11,5 % edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.2014-31.3.2015) maksetusta palkasta.

Työntekijälle on maksettu palkkaa 1.4.2014-31.3.2015 yhteensä 10 000 euroa. 11,5 %:a maksetusta palkasta on 1150 euroa. Saatu summa on työntekijän vuosilomapalkka kaikesta hänelle kertyneestä lomasta. Tässä tapauksessa työntekijällä on käyttämättä yhteensä 30 päivää lomaa, koska hänelle on kertynyt lomaa koko edellisen lomanmääräytymisvuoden (12 x 2,5 = 30).

Saatu lomapalkkasumma on siis vielä suhteutettava pidettävän vuosiloman määrään. Koska työntekijä pitää vuosilomaa 18 päivää, lomapalkaksi saadaan 690 euroa ko. lomapätkän osalta (1150 euroa jaettuna 30:llä ja sitten kerrottuna 18:lla).

Loma-ajan palkka määräytyy tiivistetysti seuraavasti: 

Palkkausmuoto Palkka vuosiloman ajalta
Viikko- ja kuukausipalkkaiset Sama palkka kuin töissä
Tunti- ja urakkapalkkaiset, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä Lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3) työssäoloajan palkka, josta on vähennetty ylitöiden korotusosat, jaettuna lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty kahdeksasosa tehdyistä ylitöistä
Tunti- ja urakkapalkkaiset, joihin sovelletaan 35 tunnin ansaintasääntöä 9 % (jos työsuhde kestänyt alle vuoden) tai 11,5 % (jos työsuhde kestänyt yli vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia) suhteutettuna pidettävän loman määrään

Osa-aikaisten loma-ajan palkan laskenta muuttui 1.4.2013

Jos työntekijä on joko siirtynyt osa-aikaiseksi tai palannut osa-aikaisesta kokoaikaiseksi, lomapalkkasäännökset muuttuvat. Tarkoituksena on saada lomapalkka vastaamaan loman ansainta-ajan ansioita.

Jos työaika on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana, lomapalkka on 9 % tai 11,5 % riippuen talvilomaoikeudesta. Jos työaika on muuttunut vasta loman ansaintavuoden päättymisen jälkeen, maksetaan lomapalkka vanhan palkan mukaan.

Lomaraha

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ilman eri sopimusta oikeutta lomarahaan. Jos lomarahasta on kuitenkin sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti tai sitä on aikaisemmin vakiintuneesti maksettu, työnantaja ei voi lopettaa maksamista.

Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta eikä sitä yleensä makseta lomakorvauksesta. Lomaraha maksetaan yleensä sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut työhön, tai se voidaan maksaa vuosilomapalkan yhteydessä.

Lomarahasta on työehtosopimuksissa omat säännöksensä, joihin kannattaa tutustua.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tietyin edellytyksin mahdollista. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi vaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittava työnantajan kanssa. Lisäksi on huomattava, että kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu mahdollisuutta edes sopimalla vaihtaa lomarahaa vapaaksi (näin esimerkiksi terveyspalvelualan työehtosopimuksessa). Tällöin lomarahaa ei voida lainkaan vaihtaa vapaaksi.

Vuosilomalaissa tai ERTOn solmimissa työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä siitä, lasketaanko lauantait lomarahavapaapäiviksi, kun lomaraha muutetaan vapaaksi. ERTO suosittelee, että jos lomaraha sovitaan vaihdettavaksi vapaaksi, vapaan pituus tulisi laskea työpäivinä eli lauantaipäivät eivät kuluta lomarahavapaata. Tämä johtuu siitä, että kun lomaraha on rahaa, toimihenkilön ei kannata vaihtaa rahakorvausta sellaiseen vapaapäivään, joka ei muutoinkaan ole työpäivä.

Esimerkki: Työntekijä on töissä yrityksessä, jossa sovelletaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu lomarahan maksamisesta. Lomarahan suuruus on 50 % lomapalkasta ja se maksetaan lomapalkan maksamisen yhteydessä. Jos työntekijän lomapalkan suuruus on 2000 euroa, lomaraha on 1000 euroa (0,5 x 2000 euroa). Työntekijälle maksetaan siis hänen jäädessään vuosilomalle yhteensä 3000 euroa.

Lomakorvaus

Loppupalkan yhteydessä työntekijälle on maksettava lomakorvaus niiltä päiviltä, joilta hän ei ole työsuhteen päättymiseen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvaus lasketaan jakamalla kuukausipalkka 25:llä ja kertomalla osamäärä (=jakolaskun tulos) pitämättömien lomapäivien lukumäärällä.

Lähtökohtaisesti vuosilomaa ansaitaan vain sellaisilta kalenterikuukausilta, joilta työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää.  Tällaista kalenterikuukautta kutsutaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi. Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt yhteensä 14 työssäolopäivää, eikä hän ole näiltä kuukausilta saanut lomaa tai lomakorvausta, nämä kuukaudet luetaan lomakorvausta laskettaessa yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.

Jos työntekijä on sopimuksen mukaan työssä niin harvoina päivinä, ettei hänelle kerry kalenterikuukauden aikana 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä saattaa työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaan olla oikeus myös  lomarahaan. Oikeus saattaa perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

Esimerkki: Työsuhde alkoi 15.3. ja päättyi samana vuonna 15.10. Työntekijä oli ansainnut lomaa 7 kuukaudelta, koska maaliskuun ja lokakuun työpäivät lasketaan yhteen lomakertymää laskettaessa.