Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Työelämän syrjintä kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan muun muassa

  • työhönottoperusteisiin
  • työoloihin, työehtoihin
  • uralla etenemiseen
  • koulutukseen

Soveltamisalaan kuuluvat myös jäsenyys ja toiminta työntekijä- ja työnantajajärjestöissä.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta toista henkilöön liittyvän syyn, kuten iän, terveydentilan tai ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Syrjintä voi ilmetä henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellisena loukkaamisella siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys työnantajalta, joka on lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajan, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa työpaikalle yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan tarvittavat toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhdenvertaisuus.fi-sivustolta löytyy ajantasaisia oikeusministeriön tuottamia yhdenvertaisuussuunnittelun oppaita.

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta säädetään työsopimuslaissa. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voidaan poiketa vain hyväksyttävästä syystä. Tällainen oikeus on esimerkiksi silloin, kun jonkun työntekijän eri asemaan asettamiselle on hänen työnsä luonteesta tai työolosuhteista johtuva hyväksyttävä syy. Työnantajan on oltava toiminnassaan johdonmukainen siten, että esimerkiksi varoitus-, hoitoonohjaus-, työaika- ja vuosilomakäytäntöä sovelletaan yhdenvertaisesti.

Esimerkiksi määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen keston tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei sille ole perusteltua asiallisista syytä. Esimerkiksi määräaikaisen työntekijän palkka ei saa pelkästään työsuhteen keston perusteella määräytyä tuntipalkkana, jos muiden työntekijöiden palkka määräytyy kuukausipalkkana.

Tasapuolinen palkkaus

Myös palkkauksessa on noudatettava tasapuolisuutta. Esimerkiksi samaa tai samankaltaista työtä tekevälle tulee maksaa samaa palkkaa, ellei erisuuruisen palkan maksamiseen ole hyväksyttävää syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi pitempi työkokemus ao. töistä. Tasapuolisuuteen kiinnitetään huomiota myös työsuhteen päättämisperusteita arvioitaessa.

Jos työntekijä epäilee, ettei häntä kohdella tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, kannattaa kysyä työnantajalta perustetta sille, miksi häntä kohdellaan eri tavalla. Tämän jälkeen voi selvityttää luottamusmiehellä, onko eriarvoiseen asemaan asettamiseen ollut asiallinen syy. Asiasta voi ottaa yhteyttä myös ERTOn työsuhdeneuvontaan.