Siirry suoraan sisältöön

Miten poissaolot vaikuttavat lomaan?

Kannattaa muistaa, että perhevapaalla, sairauslomalla ja opintovapaalla ansaitaan myös lomaa.

Jalanjäljet rannalla.
Lomaa, ja siten myös lomapalkkaa, kertyy tietyissä tapauksissa myös silloin, kun työntekijä on pois töistä. Tätä aikaa kutsutaan työssäolon veroiseksi ajaksi ja työssäolon veroista aikaa voi olla esimerkiksi perhevapaat, sairausloma tai poissaolo kuntoutuksen vuoksi. Näissä tapauksissa lomapalkan suuruus lasketaan samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä. Palkallisten lomapäivien määrään poissaoloilla sen sijaan on vaikutusta.

Miten sairauslomat vaikuttavat lomaan?

 
Lomapalkkaan sairauslomat eivät sinänsä vaikuta: Lomapäivän palkka säilyy samana, mutta itse lomapäiviä voi kertyä vähemmän.
 
Vuosilomaa kertyy myös sairausloman aikana, mutta ei loputtomiin. Lomaa kertyy siihen asti, kunnes sairauslomapäiviä tai vaikka kuntoutusta on yhteensä 75 työssäolon veroista työpäivää saman vuoden aikana. Tämän jälkeen sairauslomalta ei kerry vuosilomaa. Vuodella ei tarkoiteta tässä kalenterivuotta, vaan niin sanottua lomanmääräytymisvuotta eli ajanjaksoa 1.4.–31.3. Eri sairauksia koskevat sairauslomajaksot lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikana yhteen.
 
Esimerkki: Työntekijän työsuhde on alkanut 1.1.2020 ja häneen sovelletaan 14 työpäivän lomanansaintasääntöä ja työpäivät ovat maanantaista-perjantaihin. Hän on ollut sairauslomalla 4.9.2023–31.1.2024. Hän on palannut töihin 1.2.2024 lähtien.
 
Lomanmääräytymisvuonna 1.4.2023–31.3.2024 on lomaa kertynyt seuraavasti. Ajalta 1.4.2023–31.8.2023 yhteensä 5 kuukaudelta. Työssäoloveroiset 75 työpäivää sairauslomalla ovat ajanjaksolla 4.9.–18.12.2023, jolloin lomaa kertyy ajalta 1.9.2023–30.11.2023 3 kuukaudelta. Joulukuussa 2023 työssäolon veroisia työpäiviä on vain 11, jolloin vuosilomaa ei kerry enää joulukuulta. Myöskään tammikuulta 2024 ei kerry vuosilomaa. Työhön paluun jälkeen lomaa kertyy taas ajalta 1.2.2024–31.3.2024, eli 2 kuukaudelta. Vuosilomaa on siten kertynyt lomanmääräytymisvuoden aikana yhteensä 10 kuukaudelta, jolloin lomapäivien lukumäärä on 10 kk x 2,5 lomapäivää, eli yhteensä 25 lomapäivää.
 
Yli 35 tuntia, mutta alle 14 päivää kuukaudessa työskentelevillä laskentaperiaate on hieman erilainen, vaikka lopputulos lomapäivien kertymisen kannalta on käytännössä sama. Heillä 75 työssäolon veroisen työpäivän sijaan vuosilomaa kertyy siihen asti, kun sairauslomaa on kestänyt 105 kalenteripäivää.
 
Esimerkki: Jos työntekijällä olisi sairausloma samalla ajanjaksolla kuin yllä olevassa esimerkissä, olisi työssäolonveroista aikaa 4.9.2023–17.12.2023 (105 kalenteripäivää ja itsenäisyyspäivä lasketaan mukaan). Joulukuulta 2023 kertyy vuosilomaa, jos työntekijälle olisi töissä ollessaan kertynyt vähintään 35 tuntia ajalla 1.–17.12.2023, muussa tapauksessa joulukuulta ei kerry vuosilomaa. Tämä on esimerkiksi mahdollista, jos työntekijä tekee säännöllisesti 3 työpäivää viikossa ja työaika on 7,5 tuntia päivässä. Jos joulukuulta on kertynyt vuosilomaa, olisi tämän työntekijän lomakertymä siten 11 kk x 2,5 lomapäivää, eli yhteensä 27,5 lomapäivää, joka pyöristyy 28 lomapäivään. Jos työntekijälle ei olisi 1.–17.12.2023 työssä ollessaan kertynyt 35 työtuntia, on lomakertymä 25 lomapäivää samalta lomanmääräytymisvuodelta.
 
Jos sairausloma jatkuu pitkään, jopa seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolelle, kannattaa kysyä omaa tilannetta palkkakonttorista.
 
Pitkillä sairauslomilla oleville voi 1.4.2019 alkaen kuitenkin kertyä oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin. Lisäpäivät tulevat kyseeseen, jos lomakertymä alittaa 24 lomapäivää sairauspoissaolon johdosta.

Miten perhevapaat vaikuttavat lomaan?

 
Perhevapaat eivät suoraan vaikuta lomapalkan laskemiseen mitenkään. Yksittäisen lomapäivän palkan suuruus lasketaan kuten muillakin työntekijöillä. Sen sijaan palkallisten lomapäivien määrään perhevapaat vaikuttavat.
 
Vuosilomaa kertyy raskaus- ja vanhempainvapaalla ollessa yhteensä enintään 160 raskaus- ja vanhempainvapaapäivältä eli noin 6 kuukauden ajalta. Tätä pitempään kestäviltä perhevapailta vuosilomaa ei kerry. Lomaa kerryttävät myös tilapäinen hoitovapaa, omaishoitovapaa, erityisraskausvapaa tai jos joutuu olemaan pois töistä muusta pakottavasta perhesyystä. 
 
Kannattaa muistaa, että hoitovapaan aikana palkallista lomaa ei kerry lainkaan.
 

Miten opintovapaa vaikuttaa lomaan?

 
Opintovapaatkaan eivät vaikuta lomapalkkaan vaan ainoastaan lomapäivien määrään. Opintovapaalla lomaa kertyy ensimmäisten 30 työpäivän ajalta. Sen ylittävältä osalta opintovapaata lomaa ei kerry. Työntekijän on myös palattava opintovapaalta töihin, jotta lomaa kertyisi.
 

Teen vain vähän töitä - saanko lomapalkkaa lainkaan?

 
Jos työskentelee työsopimuksensa mukaan aina alle 35 tuntia kuukaudessa, työntekijälle kertyy loman sijaan vapaapäiviä. Niitä kertyy 2 päivää jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolloin työsuhde on voimassa. Lomakorvaus on 9 tai 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolopäiviltä maksetuista palkoista riippuen siitä, onko työsuhde kestänyt alle vai yli vuoden. Lomakorvausta maksetaan myös tietyiltä perhevapaajaksoilta.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin