Henkilöstön edustaja (HED)

Henkilöstön edustajat eli HEDit ovat yrityksen työntekijöiden itse valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.

Kun tarvitset tietoa tai neuvontaa esimerkiksi työehtosopimuksista, työsuojelusta tai vaikkapa palkankorotuksista, ota ensin yhteyttä työpaikkasi omaan HEDiin.

Lue lisää HED-toiminnasta: erto.fi/hedit

HED-tehtäviin valitut ilmoittavat valinnasta ERTOon tämän lomakkeen kautta.

Luottamusmies

Luottamusmies on työpaikalla oleva ammattiliiton edustaja, jonka puoleen jokainen liiton jäsen voi kääntyä niin arkisten työhön liittyvien asioiden kuin isompienkin työsuhdeongelmien kanssa. Kun tarvitset tietoa tai neuvontaa esimerkiksi työehtosopimuksista, työsopimuksesta tai vaikkapa palkankorotuksista, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Jos olet jäsen siinä liitossa, joka neuvottelee työpaikallasi noudatettavan työehtosopimuksen, voit joskus itsekin alkaa luottamusmieheksi! Saat silloin tukea ja koulutuksen tehtävään liitostasi.

Luottamusmiehen asema on turvattu sekä työsopimuslaissa että työehtosopimuksissa muita paremmalla irtisanomissuojalla. Hän voi osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen ja hoitaa luottamusmiesasioita työaikana.

Luottamusmiehen valintaohje »

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake »

Sote ry:n luottamusmies

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön Sote ry:n muodostavat ERTO, Tehy ja Super. Yksityissektorilla Sote ry:llä on yhteiset luottamusmiehet. Jos työpaikallasi noudatetaan Sote ry:n työehtosopimusta, valitaan luottamusmies Sote ry:n ohjeiden ja kausien mukaisesti. Tällöin luottamusmies edustaa ERTOn, Tehyn ja Superin jäseniä.

Sote ry:n luottamusmiesvaaliohje ja lomakkeet kaudella 2023–2026 (pdf) »

Luottamusvaltuutettu

Jos työpaikalla ei noudateta mitään työehtosopimusta, niin silloin sinne voidaan valita luottamusvaltuutettu, jonka rooli on käytännössä hyvin samanlainen kuin luottamusmiehen. Luottamusvaltuutettu on työpaikkansa kaikkien työntekijöiden edustaja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Myös luottamusvaltuutettu saa tukea ja koulutusta omasta ammattiliitostaan. Myös luottamusvaltuutetun asema on turvattu työsopimuslaissa paremmalla irtisanomissuojalla.

Luottamusvaltuutetun valintaohje »

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake »

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu kehittää työpaikan työsuojeluasioita yhdessä työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu valitaan aina työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, mutta voidaan valita tarvittaessa myös pienemmillä työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu edistää työhyvinvointia, tarkkailla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista johdolle sekä osallistua työsuojelun toimintaohjelman tekemiseen. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työnteon, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa haittaa työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja ei saa kieltäytyä antamasta työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja.

Työsuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä myös aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen (ent. työsuojelupiiri), yhteystiedot: www.tyosuojelu.fi tai ERTOon. Lisätietoa työsuojelusta löydät myös ERTOn työsuhdeoppaasta »

Työsuojeluvaltuutetun valintaohje »

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake »

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamiehen valinta perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät keskuudestaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Työsuojeluasiamiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunta toimii työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä. Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan työpaikalla sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan vaalilla samassa yhteydessä, kun valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut.

Työsuojelutoimikuntaan valitaan edustus kaikista henkilöstöryhmistä, yhteensä esim. neljä, kahdeksan tai kaksitoista edustajaa sen mukaan, kuin työn laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Osapuolet voivat myös sopia toimikunnan muunlaisesta kokoonpanosta.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Useimmiten työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi.

EWC-edustaja

EWC on lyhenne sanoista European Works Council. Yritysneuvostossa ovat edustettuina yrityksen eri Euroopan maissa työskentelevät henkilöt. EWC-toiminta perustuu EU-direktiiviin, jonka mukaan työntekijöiden on saatava tietoa ja tultava kuulluiksi eurooppalaisella tasolla toimivassa yrityksessä. EWC-toimintaa on oltava niissä yrityksissä, joissa on yhteensä vähintään 1000 työntekijää ja 150 heistä kahdessa EU- tai ETA-maassa.

Yritysneuvostoon valittava henkilö edustaa oman maansa henkilöstöä. Edustajan keskeisin tehtävä on tiedottaa maansa henkilöstölle EWC:ssä käsitellyt asiat ja välittää kotimaansa työntekijöiden näkemyksiä yrityksen johdon suuntaan.

Työpaikkaosaston tai -klubin vetäjä

Työpaikkaosaston/klubin vetäjä on työntekijöiden valitsema henkilö, joka vastaa osaston toiminnasta ja esim. rahaliikenteestä.

Työpaikkatoiminnasta vastaavat ERTOn jäsenyhdistykset. Useat jäsenyhdistyksistä myöntävät toiminta-avustusta työpaikkaosastoille ja -klubeille. Ota yhteyttä omaan jäsenyhdistykseesi ja kysy käytännöistä.

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos toimipisteet ovat eri paikkakunnilla, on sovittava toiminnan ja määrärahojen jakautumisesta eri toimipisteiden välillä. Klubit ovat usean työpaikan tai samalla paikkakunnalla työskentelevien ertolaisten yhteisiä vapaamuotoisia "osastoja".