Henkilöstön edustaja (HED)

HEDit ovat yrityksen työntekijöiden keskuudestaan valitsemia henkilöitä. He toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä, EWC-edustajina sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä. 

Kun tarvitset tietoa tai neuvontaa esimerkiksi työehtosopimuksista, työsuojelusta tai vaikkapa palkankorotuksista, ota ensin yhteyttä omaan HEDiisi. 

Lue lisää HED-toiminnasta: erto.fi/hedit

Luottamusmies

Luottamusmies valitaan työpaikalle työehtosopimuksen perusteella. Olipa sitten kyse arkisesta työsuhdeasiasta tai ongelmasta, luottamusmiehen puoleen voi jokainen ERTOn jäsen kääntyä. Luottamusmies valvoo etujasi työehtosopimukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös neuvottelee työnantajan kanssa paikallisesti jaettavista palkankorotuksista. Luottamusmies edustaa työpaikalla ERTOn jäseniä. 

Luottamusmiehen asema on turvattu sekä työsopimuslaissa että työehtosopimuksissa muita paremmalla irtisanomissuojalla. Hän voi osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen ja hoitaa luottamusmiesasioita työaikana. 

Luottamusmiehen valintaohje » 

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake  » 

TSN-luottamusmies

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön muodostavat ERTO, TEHY ja Super. Jos työpaikallasi noudatetaan TSN:n työehtosopimusta, valitaan luottamusmies TSN:n ohjeiden ja kausien mukaisesti. TSN-luottamusmies edustaa ERTO, Tehyn ja Superin jäseniä. Lisätietoa TSN:stä »

Luottamusvaltuutettu

Luottamusvaltuutettu valitaan työpaikalle, jolla ei ole valtakunnallista tai talokohtaista työehtosopimusta. Luottamusvaltuutettu on työpaikkansa kaikkien työntekijöiden edustaja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Luottamusvaltuutettu hoitaa samoja tehtäviä kuin mitä luottamusmies hoitaisi, jos tämä voitaisiin valita. Luottamusvaltuutetun asema on turvattu työsopimuslaissa paremmalla irtisanomissuojalla. Hän edustaa työntekijöitä ja voi hoitaa heidän asioitaan työaikana. 

Luottamusvaltuutetun valintaohje » 

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake »

Työsuojeluvaltuutettu

Jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on lain mukaan valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienemmällä työpaikalla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu. 

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu edistää työhyvinvointia, tarkkailla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista johdolle sekä osallistua työsuojelun toimintaohjelman tekemiseen. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työnteon, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa haittaa työntekijöiden hengelle tai terveydelle. 

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja ei saa kieltäytyä antamasta työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja. 

Työsuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä myös aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen (ent. työsuojelupiiri), yhteystiedot: www.tyosuojelu.fi tai ERTOon. Lisätietoa työsuojelusta löydät myös ERTOn työsuhdeoppaasta »

Työsuojeluvaltuutetun valintaohje » 

Ilmoita valinnastasi ERTOlle täyttämällä nettilomake »

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamiehen valinta perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät keskuudestaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Työsuojeluasiamiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunta toimii työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä. Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan työpaikalla sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan vaalilla samassa yhteydessä, kun valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. 

Työsuojelutoimikuntaan valitaan edustus kaikista henkilöstöryhmistä, yhteensä esim. neljä, kahdeksan tai kaksitoista edustajaa sen mukaan, kuin työn laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Osapuolet voivat myös sopia toimikunnan muunlaisesta kokoonpanosta.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Useimmiten työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi. 

EWC-edustaja

EWC on lyhenne sanoista European Works Council. Yritysneuvostossa ovat edustettuina yrityksen eri Euroopan maissa työskentelevät henkilöt. EWC-toiminta perustuu EU-direktiiviin, jonka mukaan työntekijöiden on saatava tietoa ja tultava kuulluiksi eurooppalaisella tasolla toimivassa yrityksessä. EWC-toimintaa on oltava niissä yrityksissä, joissa on yhteensä vähintään 1000 työntekijää ja 150 heistä kahdessa EU- tai ETA-maassa.

Yritysneuvostoon valittava henkilö edustaa oman maansa henkilöstöä. Edustajan keskeisin tehtävä on tiedottaa maansa henkilöstölle EWC:ssä käsitellyt asiat ja välittää kotimaansa työntekijöiden näkemyksiä yrityksen johdon suuntaan.

Työpaikkaosaston tai -klubin vetäjä

Työpaikkaosaston/klubin vetäjä on työntekijöiden valitsema henkilö, joka vastaa osaston toiminnasta ja esim. rahaliikenteestä.

Työpaikkatoiminnasta vastaavat ERTOn jäsenyhdistykset. Useat jäsenyhdistyksistä myöntävät toiminta-avustusta työpaikkaosastoille ja -klubeille. Ota yhteyttä omaan jäsenyhdistykseesi ja kysy käytännöistä. 

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos toimipisteet ovat eri paikkakunnilla, on sovittava toiminnan ja määrärahojen jakautumisesta eri toimipisteiden välillä. Klubit ovat usean työpaikan tai samalla paikkakunnalla työskentelevien ertolaisten yhteisiä vapaamuotoisia "osastoja".