Luottamusvaltuutetun valintaohjeet

Näitä ohjeita noudatetaan vain työpaikoilla, joilla työnantaja ei noudata mitään työehtosopimusta. Jos työnantaja on sidottu ERTOn työehtosopimukseen, sovelletaan luottamusmiehen valintaa koskevia ohjeita.

Ketkä valitsevat luottamusvaltuutetun?

Luottamusvaltuutettu valitaan usein henkilöstöryhmittäin. Tämä tapahtuu joko siten, että yksi tai useampi henkilöstöryhmä valitsee luottamusvaltuutetun. Henkilöstö voidaan ryhmitellä esimerkiksi työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Luottamusvaltuutettu voidaan myös valita työpaikan kaikkien työntekijöiden keskuudesta. Tämä onkin mielekästä erityisesti pienemmillä työpaikoilla.

Kaikille niille työntekijöille, joiden keskuudesta luottamusvaltuutettu valitaan, täytyy varata mahdollisuus osallistua valintaan siten, että valinnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin ja valintatilaisuutta ei järjestetä esimerkiksi parhaaseen loma-aikaan. Jos joku on pitempään poissa työpaikalta (esim. perhevapaalla), hän voi kuitenkin osallistua luottamusvaltuutetun valintaan.

Kuka voidaan valita luottamusvaltuutetuksi?

Luottamusvaltuutetuksi voidaan valita työpaikan ao. henkilöstöryhmään kuuluva työntekijä. Mikäli luottamusvaltuutettu valitaan kaikkien työntekijöiden keskuudesta, voidaan luonnollisesti valita kuka hyvänsä työpaikan työntekijä. ERTOlaisten kannalta on kuitenkin parasta, että luottamusvaltuutetuksi valitaan ERTOn jäsen. Lisäksi luottamusvaltuutetuksi valittavan tulisi olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Määräaikaa perehtyneisyyden osoittamiseksi ei ole, mutta esimerkiksi koeajalla olevaa ei ole syytä valita luottamusvaltuutetuksi.

Kuka järjestää valintatilaisuuden?

Työpaikalla oleva ko. henkilöstöryhmä tai -ryhmät tai koko työpaikan henkilöstö voi hoitaa vaalin käytännön järjestelyt.

Jos luottamusvaltuutettu valitaan ensimmäisen kerran ja jos työpaikalla ei ole työpaikkaosastoa, on syytä nimetä 2-3 työntekijän (mielellään ERTOlaisia) toimikunta hoitamaan käytännön järjestelyt.

Missä vaali järjestetään?

Valintatilaisuus voidaan järjestää työpaikalla tai sen ulkopuolella.

Työnantajan on aina sallittava vaalin järjestäminen työnantajan tiloissa esimerkiksi kahvitauolla tai työajan ulkopuolella. Vaali voidaan järjestää myös työajalla, jos työnantaja siihen suostuu. Valinta ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa.

Valintatilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle, jos se järjestetään työpaikan ulkopuolella.

Kuka asettaa ehdokkaat ja mikä on vaalitapa?

Työpaikalla oleva ko. henkilöstöryhmä tai -ryhmät tai koko henkilöstö asettavat ehdokkaat yhteisessä kokouksessaan. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään luottamusvaltuutetun valintaa.

Jos ehdokkaita on vain yksi, hän tulee automaattisesti valituksi samassa kokouksessa.

Luottamusvaltuutetusta on äänestettävä, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Vaali suoritetaan mieluiten suljetuin lipuin ja eniten ääniä saanut tulee valituksi. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Luottamusvaltuutetun vaalin yhteydessä valitaan myös varaluottamusvaltuutettu. Varaluottamusvaltuutettu valitaan samalla tavalla kuin luottamusvaltuutettu.

Valintatilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa.

Vaalin tuloksesta ilmoittaminen

Uuden luottamusvaltuutetun valinnasta tai vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi työnantajalle ja ammattiliittoon.

Ilmoita ERTOlle luottamusvaltuutetun valinnasta/vaihtumisesta nettilomakkeella.

Luottamusvaltuutetun toimikausi

Suosittelemme että toimikausi olisi kaksi vuotta siten, että luottamusvaltuutetun vaali pidetään parillisina vuosina ja työsuojeluvaalit parittomina vuosina. Jos valinta tehdään parittomana vuonna, toimikausi kestäisi valintaa seuraavan kalenterivuoden loppuun. Luottamusvaltuutetun toimikausi jatkuu toimikauden päättymisen jälkeen, kunnes uusi luottamusvaltuutettu on valittu.

Työnantajalle ilmoitetaan vain luottamusvaltuutetun toimikauden alkamisesta.

Kuka valvoo, että luottamusvaltuutettuja valitaan?

ERTOn jäsenyhdistysten tulisi huolehtia siitä, että yhdistyksen edustamille työpaikoille on valittu luottamusvaltuutettu. Yhdistykset pitävät yhteyttä työpaikoille ja kannustavat ja tukevat jäseniä valitsemaan luottamusvaltuutetun.

Yhdyshenkilö

Nämä ohjeet koskevat luottamusvaltuutetun valintaa. Erityistapauksissa ERTOlaiset voivat myös valita yhdyshenkilön näitä ohjeita soveltaen.

Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusvaltuutetulle kuuluvaa lakiin perustuvaa irtisanomissuojaa eikä neuvotteluasemaa. Yhdyshenkilö ei voi hoitaa tätä tehtävää työajalla eikä osallistua luottamusmies tai -valtuutettukoulutukseen.

Yhdyshenkilö on usein välivaihe ennen luottamusvaltuutetun valitsemista. Yhdyshenkilö on kuitenkin tiedonkulun kannalta tärkeä lenkki jäsenen ja liiton välillä.

HED-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi luottamusvaltuutettuna, ilmoita HED-tehtäväsi päättymisestä liitolle täyttämällä nettilomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, HED-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen hed(at)erto.fi.

Lisää tietoa

Lisää valmiuksia luottamusvaltuutetun tehtävän hoitamiseen saa ERTOn ja Aktiivi-instituutin kursseilla. Kursseista saa tietoa ERTOn toimistosta, nettisivuilta ja Toimi-lehdestä.

ERTOn toimisto auttaa ja neuvoo ohjeen soveltamisessa.

Lisätietoa henkilöstön edustajan tehtävistä löydät www.hedit.fi -sivulta.