Perhevapaat

Työnantaja ei voi kieltää työntekijältä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata, hoitovapaata eikä tilapäistä hoitovapaata, jos saamisen edellytykset täyttyvät.

Sen sijaan työnantaja voi kieltää työntekijää pitämästä osittaista hoitovapaata, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on aina yksilöitävä syy.

Työntekijä voi muuttaa äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaan sekä osittaisen hoitovapaan ajankohtaa perustellusta syystä (uusi raskaus, avioero, sairaus, kuolema yms. olennainen muutos) kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Ottolapsen kohdalla muutos on tehtävä niin pian kuin mahdollista.

Palkan maksamisvelvollisuus

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa em. ajoilta ellei siitä ole sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa tai ellei maksaminen perustu työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

Jos miestyöntekijälle on maksettu isyysajalta palkkaa, naistyöntekijälle on maksettava palkkaa vähintään samalta ajalta. Yleensä äitiysvapaan ajalta maksetaan palkkaa kolmelta kuukaudelta.

Työnantajan on kuitenkin korvattava raskaana olevalle työntekijälle synnytystä edeltävistä lääketieteellisistä tutkimuksista aiheutuva ansionmenetys silloin, kun tutkimuksia ei voida tehdä työajan ulkopuolella.

Työhönpaluu perhevapaiden päätyttyä

Työsopimuslain mukaan perhevapaiden päätyttyä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos työntekijän aikaisemmin tekemää työtä ei enää ole, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Esimerkki: Työnantaja vakinaistaa perhevapaata käyttäneen työntekijän sijaisen ja irtisanoo perhevapaalta töihin tulevan. Irtisanominen on perusteeton, koska irtisanotun työt on siirretty toiselle henkilölle. Työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen ja mahdollisesti myös tasa-arvolain mukaiseen hyvitykseen.