Tilapäinen poissaolo perhesyistä

Tilapäinen hoitovapaa

Työsopimuslain mukaan tekijällä on alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa oikeus saada korkeintaan 4 työpäivää vapaata joko lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäistä hoitovapaata voi käyttää oman tai muun samassa taloudessa asuvan lapsen sairastuessa. Myös vanhempi, joka ei asu samassa taloudessa, voi käyttää tilapäistä hoitovapaata.

Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut voivat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Lasta voidaan hoitaa esimerkiksi vuoropäivin. Jos toinen vanhemmista on lapsen sairastuessa kotona, työssä käyvällä vanhemmalla ei ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin tilanteet, joissa kotona oleva vanhempi ei esim. sairautensa vuoksi kykene hoitamaan lasta.

Vapaasta ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus vaatia selvitys (lääkärintodistus yms.) tilapäisen hoitovapaan perusteista.

Työsopimuslain mukaan tilapäinen hoitovapaa on palkatonta. Työehtosopimuksissa on usein sovittu esim. 3 päivän palkallinen poissaolo alle 10 vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön työntekijän perhettä kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Kyseeseen voivat tulla vain ennakoimattomat tilanteet kuten sairastumiset, vesivahingot, tulipalot jne.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus vaatia luotettavaa selvitystä poissaolon perusteesta.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi
Työsopimuslain mukaan jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois töistä. Kyseessä on sopimukseen perustuva vapaa, jolloin vapaasta ja sen toteuttamistavasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken.

Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.