Tilapäinen poissaolo perhesyistä

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa oikeus saada korkeintaan 4 työpäivää vapaata joko lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäistä hoitovapaata voi käyttää oman tai muun samassa taloudessa asuvan lapsen sairastuessa. Myös vanhempi, joka ei asu samassa taloudessa, voi käyttää tilapäistä hoitovapaata.

Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut voivat olla hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Lasta voidaan hoitaa esimerkiksi vuoropäivin. Jos toinen vanhemmista on lapsen sairastuessa kotona, työssä käyvällä vanhemmalla ei ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Oikeus vapaaseen kuitenkin on, jos kotona oleva vanhempi ei esimerkiksi sairautensa vuoksi kykene hoitamaan lasta.

Vapaasta ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus pyytää luotettava selvitys (lääkärintodistus) tilapäisen hoitovapaan perusteesta.

Työsopimuslain mukaan tilapäinen hoitovapaa on palkatonta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin usein sovittu esimerkiksi 3 päivän palkallinen poissaolo alle 10 vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, jos häntä tarvitaan muualla työntekijän perheeseen liittyvän, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan pakottavan syyn vuoksi. Kyseeseen voivat tulla vain ennakoimattomat tilanteet kuten sairastuminen, vesivahinko, tulipalo ja niin edelleen.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus pyytää luotettavaa selvitystä poissaolon perusteesta.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Jos työntekijä haluaa olla poissa työstä, jotta voisi hoitaa perheenjäsentään tai muuta hänelle läheistä henkilöä, työnantajan on pyrittävä järjestämään hänelle vapaa määräajaksi. Kyseessä on sopimukseen perustuva vapaa, jolloin vapaasta ja sen toteuttamistavasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken.

Työhön voi palata kesken sovitun vapaan, jos siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteista.