Vaihteleva työaika eli ns. nollasopimus

Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee määrättynä ajanjaksona tietyn vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä.  Sopimuksessa voidaan määritellä myös vähimmäistyötuntimäärä, jonka työnantaja sitoutuu antamaan ja työntekijiä sitoutuu työskentelemään. Eli 0–40 viikkotyötunnin sijaan esimerkiksi 20–40 tuntia. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla ehdolla tarkoitetaan myös työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (ns. ttt-sopimus eli tarvittaessa töihin tuleva).

Lue lisää: Mikä ihmeen nollatuntisopimus?

Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Jos toteutunut työaika edeltäneen puolen vuoden ajalta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta.

Neuvottelut on käytävä kohtuullisessa ajassa ja työntekijällä on oikeus käyttää neuvottelussa avustajaa. Jos uudesta vähimmäistyöajasta ei päästä sopimukseen, työnantajan on kirjallisesti esitettävä asialliset perusteet sille, millä tavalla voimassa oleva työaikaehto vastaa yhä työnantajan työvoimatarvetta.

Huomaa, että työehtosopimuksessa on voitu sopia toisin neuvotteluvelvollisuudesta tai jakson pituudesta, jolla toteutunutta työaikaa tarkastellaan. Jos työsuhteessasi noudatetaan jotain työehtosopimusta, on syytä tarkastaa ko. sopimuksen määräykset asiasta.

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle 

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työntekijälle enempää työtä kuin työsopimuksessa sovitun minimimäärän. Työsopimuslaissa työnantajalle on kuitenkin säädetty lisätyön tarjoamisvelvollisuus. Se edellyttää, ettei työnantaja palkkaa uutta työvoimaa sellaisiin tehtäviin, joita työnantajan palveluksessa olevat osa-aikatyöntekijät voisivat tehdä, ennen kuin näitä töitä on tarjottu työnantajan palveluksessa oleville osa-aikatyöntekijöille. Työnantajan on siis ensin pyrittävä työllistämään palveluksessaan olevat työntekijät täyteen työaikaan asti.  

Työntekijän velvollisuus vastaanottaa työtä työsopimuksessa sovitun työajan lisäksi 

Työnantajalla on oikeus yksipuolisesti merkitä vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän työvuorot työvuoroluetteloon vähimmäistyöajan osalta. Jos työntekijän työaikaehdoksi on sovittu 10—40 tuntia viikossa, työnantajan oikeus yksipuolisesti määrätä työntekijän työvuorojen sijoittamisesta koskee 10 työtuntia viikossa. Jos työntekijän työsopimuksessa sovittu säännöllinen työaika vaihtelee, työnantaja saa työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi teettää lisätyötä vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella.

Lue lisää: Kuinka paljon nollatuntisopimuksella pitää tehdä töitä?