Vaihteleva työaika eli ns. nollasopimus

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee määrättynä ajanjaksona tietyn vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä. Sopimuksessa voidaan määritellä myös vähimmäistyötuntimäärä, jonka työnantaja sitoutuu antamaan ja työntekijä sitoutuu työskentelemään. Tällöin työntekijä työskentelee 0–40 viikkotyötunnin sijaan esimerkiksi 20–40 tuntia. Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan myös työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (ttt-sopimus eli tarvittaessa töihin tuleva).

Lue lisää: Mikä ihmeen nollatuntisopimus ?

Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Jos toteutunut työaika edeltäneen puolen vuoden ajalta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta.

Neuvottelut on käytävä kohtuullisessa ajassa ja työntekijällä on oikeus käyttää neuvottelussa avustajaa. Jos uudesta vähimmäistyöajasta ei päästä sopimukseen, työnantajan on kirjallisesti esitettävä asialliset perusteet sille, millä tavalla voimassa oleva työaikaehto vastaa yhä työnantajan työvoimatarvetta.

Huomaa, että työehtosopimuksessa on voitu sopia toisin neuvotteluvelvollisuudesta tai toteutuneen työajan tarkastelujakson pituudesta. Jos työsuhteessasi noudatetaan jotain työehtosopimusta, tarkista sopimuksen määräykset asiasta.

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työntekijälle enempää työtä kuin työsopimuksessa sovitun minimimäärän. Työsopimuslaissa työnantajalle on kuitenkin säädetty lisätyön tarjoamisvelvollisuus. Työnantaja ei saa palkata uutta työvoimaa sellaisiin tehtäviin, joita työnantajan palveluksessa olevat osa-aikatyöntekijät voisivat tehdä. Näitä töitä on tarjottava ensin osa-aikatyöntekijöille. Työnantajan on siis pyrittävä työllistämään palveluksessaan olevat työntekijät täyteen työaikaan asti.

Työntekijän velvollisuus vastaanottaa työtä työsopimuksessa sovitun työajan lisäksi

Työnantajalla on oikeus merkitä vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän työvuorot työvuoroluetteloon vähimmäistyöajan osalta. Jos työntekijän työaikaehdoksi on sovittu 10—40 tuntia viikossa, työnantajan oikeus määrätä työntekijän työvuorojen sijoittamisesta koskee 10 työtuntia viikossa. Jos työntekijän työsopimuksessa sovittu säännöllinen työaika vaihtelee, työnantaja saa työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi teettää lisätyötä vain työntekijän kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella.

Lue lisää: Kuinka paljon nollatuntisopimuksella pitää tehdä töitä?