Työsopimuksen purkaminen

Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jotta hänellä on mahdollisuus saada tieto työsopimuksen päättymisperusteista sekä antaa työntekijälle tilaisuus esittää asiassa oma kantansa. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Työntekijälle ei tarvitse antaa varoitusta ennen työsopimuksen purkamista.

Myös työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta ennen työsopimuksen purkamista. Tosiasiallisen mahdollisuuden varaaminen tulla kuulluksi on riittävä. Kuulematta jättäminen ei tee työsuhteen purkua laittomaksi.

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Purkamisperusteen tulee olla irtisanomisperustetta painavampi ja ankarampi.

Purkamisperusteena voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvotteiden niin vakavaa laiminlyöntiä tai rikkomista, ettei sopimussuhteen jatkamista voida kohtuudella edellyttää edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purkamisperusteen täyttyminen edellyttää kokonaisharkintaa. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon mm. sopimussuhteen erityispiirteet sekä sopijapuolten asema. Erittäin painavana syynä ei esimerkiksi voida pitää taloudellisia eikä tuotannollisia syitä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa työnantaja on saanut laillisesti purkaa työsuhteen:

  • lomautettu työntekijä oli tehnyt työnantajansa kanssa kilpailevan urakkatarjouksen ja saanut urakan.
  • työntekijä oli esiintynyt työpaikalla päihtyneenä.
  • työntekijä oli työnantajansa erään vakuutusyhtiön tiloissa järjestämässä tilaisuudessa anastanut vakuutusyhtiön edustajalta pienehkön summan rahaa.
  • ratapihakonduktööri oli vapaa-aikana syyllistynyt kahteen törkeään rattijuopumukseen. Myös työntekijän käyttäytyminen
  • vapaa-aikana saattaa siis poikkeuksellisesti oikeuttaa työnantajan purkamaan työsopimuksen, jos tuo käyttäytyminen heikentää osapuolten välistä luottamusta.

Työntekijän oikeus purkaa työsopimus muulloin kuin koeaikana

Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, mikäli työnantaja laiminlyö tai rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa.

Tällaisia syitä ovat esimerkiksi:

  • työnantaja on sopimusta tehtäessä olennaisessa kohdassa johtanut harhaan työntekijää
  • työnantaja tai tämän sijainen törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää
  • työntekijälle ei anneta riittävästi työtä
  • työntekijälle ei makseta palkkaa sopimuksen mukaisesti
  • oikeus työsopimuksen purkamiseen saattaa syntyä myös silloin, jos työnantaja käyttäytyy väkivaltaisesti työntekijää kohtaan tai työntekijä joutuu työpaikalla sukupuolisen häirinnän kohteeksi.

Toisen osapuolen oikeus pitää työsopimusta purkautuneena

Työntekijä voi olla poissa töistä, jos poissaolosta on sovittu työnantajan kanssa tai jos poissaololle on pätevä syy (esimerkiksi sairaus.) Työntekijällä ei ole oikeutta pitää esimerkiksi vuosilomaa tai mahdollisia työehtosopimuksen mukaisia lyhennysvapaita ilman työnantajan suostumusta. Työntekijän on aina ehdottomasti ilmoitettava poissaolostaan työnantajalle. Työntekijän on tarvittaessa voitava todistaa poissaolon syy esimerkiksi lääkärintodistuksella.

Seitsemän päivän raja

Työnantaja saa käsitellä työntekijän työsopimusta purkautuneena, mikäli työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällaisessa tilanteessa työsopimuksen katsotaan purkautuneen poissaolon alkamisesta lukien.

Vastaavasti työnantajan ollessa poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen.

Työsopimuksen purkautuminen peruuntuu, mikäli poissaolosta ei ole ilmoitettu toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi. Työsopimuksen purkautuminen peruuntuu myös tilanteessa, jossa työntekijä seitsemän päivän jälkeen kykenee osoittamaan, että poissaololle oli pätevä syy, ja että siitä ilmoittamatta jättämiselle oli hyväksyttävä este. Tällaisessa tilanteessa työsopimuksen katsotaan jatkuneen keskeytyksettä koko poissaolon ajan. Tämän lisäksi työnantajalla ei ole oikeutta pitää työsopimusta purkautuneena mikäli työnantaja tietää, että työntekijällä on pätevä este poissaoloonsa.

Työsopimuksen purkamisoikeuden raukeaminen

Työsopimuksen purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta.

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vielä purkamisoikeuden raukeamisen jälkeen. Jos purkamisoikeuden kuitenkin katsotaan rauenneen ennen määräajan umpeen kulumista työnantajan anteeksiannon johdosta, oikeutta irtisanomiseen ei ole.