Sateenkaariväki työelämässä - hyvät käytännöt työpaikoille
Töissä

Sateenkaariväki työelämässä - hyvät käytännöt työpaikoille

Seuraavassa on listattuna lyhyesti joukko työpaikoilla hyviksi todettuja käytäntöjä sateenkaariväen kohtaamiseksi työpaikoilla. Luetteloa kannattaa tarkastella esimerkinomaisena idealistana, joka voi auttaa kehittämään omalla työpaikalla sinne sopivia käytäntöjä.

• Yrityksen kirjoitettuihin käytäntöihin, henkilöstöohjeisiin tai vastaaviin on syytä kirjata monimuotoisuuden edistäminen siten, että hlbtiq-näkökulma on selvästi mainittu.

• Ohjeet ja käytännöt kannattaa käydä läpi hlbtiq-näkökulmasta: onko esim. perhe-edut kirjoitettu hetero-oletuksin vai sateenkaariperheet huomioon ottaen?

• Kun kysytään sukupuolta esimerkiksi henkilöstöjärjestelmissä tai -kyselyissä, onko valittavana vain mies tai nainen vai sallitaanko tilaa myös muille sukupuoli-identiteeteille?

• Pienet käytännöt voivat olla isoja viestejä: Jos tilaisuuteen toivotetaan tervetulleiksi “hyvät naiset ja herrat”, pitäisikö muiden jäädä ulos? Kun puheenparsissakin otetaan moninaisuus huomioon, kaikki kokevat olevansa mukana - ja samalla viestitään organisaation aktiivista halua pitää kaikki
mukana.

• Henkilöstöä ja varsinkin johtoa edustavien vapaaehtoisten hlbtiq-roolimallien tuominen esille omilla tarinoillaan on vahva viesti: jos hän uskaltaa olla avoimesti oma itsensä, miksi en minäkin.

• Organisaation johdon tuki on välttämätön. Johto voi halutessaan perustaa sparraajakseen hlbtiqryhmän, joka auttaa johtoa ymmärtämään tätä näkökulmaa ja sen edistämistä toiminnan ja päätöksenteon eri alueilla. Hyviä kokemuksia on myös käänteismentoroinnista, jossa hlbtiq-ihminen sparraa johtajaa.

• Organisaation sisäisen vapaaehtoistyön kuten hlbtiq-verkoston toiminnan kannustaminen ja tukeminen mahdollistaa osallistujien keskinäistä vertaistukea ja auttaa organisaatiota ymmärtämään hlbtiq-ihmisten näkökulmia ja tarpeita eri asioissa.

• Joissakin suurissa yrityksissä on havaittu hyväksi niin sanotut ally- eli liittolais- tai kaveriohjelmat: avoimesti ja aktiivisesti tukeaan hlbtiq-oikeuksille ilmaisevat mielipidevaikuttajat työyhteisössä edistävät ilmapiirin muokkautumista myönteiseksi. Tätä voidaan tukea esimerkiksi erityisillä näille henkilöille suunnatuilla koulutuksilla.

• Koulutuksessa, mukaan lukien uuden henkilön perehdytyskoulutus, johtamiskoulutus ja muu henkilöstökoulutus, on syytä pitää hlbtiq-näkökulma esillä monimuotoisuusteemoja käsiteltäessä.

• Hlbtiq-näkökulmaa on hyvä tietoisesti pitää esillä yrityksen sisäisessä
monimuotoisuusviestinnässä - “näkymättömänä” vähemmistönä muutoin helposti unohtuu.

• Ulkoisessa viestinnässä arvopohjainen ihmisoikeus- ja monimuotoisuusmyönteinen puhe on vahva signaali yrityksen eetoksesta – esimerkkejä tästä ovat puhuminen sopivilla foorumeilla muille organisaatioille, tiedon levittäminen hyvistä käytännöistä ja kokemuksista, osallistuminen tapahtumiin (kuten Pridet) ja muu julkinen “liputtaminen” asian puolesta.

• Toimitusketjussa asiakas voi vaatia tavaroiden ja palveluiden toimittajilta sitoutumista ihmisoikeuksiin, mukaan lukien hlbtiq-oikeudet, sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen omassa toiminnassa.

Lähde: FIBS, Seta ry, Accenture & IBM:n julkaisema Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -opas