Siirry suoraan sisältöön
Hallintoedustus eli henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa

Hallintoedustus eli henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa

Vähintään 150 henkeä työllistävissä yrityksissä henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan hallintoedustaja tai hallintoedustajia, jotka osallistuvat työnantajan liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn työnantajan hallintoelimissä.

Yhteistoimintalaissa on säännökset henkilöstön osallistumisesta yhtiön hallintoon.

Hallinnon ja johtoryhmien työskentelyyn osallistumalla hallintoedustaja voi saada henkilöstön tarpeet ja tahdon esiin työpaikkoja koskevassa päätöksenteossa.

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa järjestetään ensisijaisesti niin, että siitä sovitaan työnantajan ja vähintään kahden henkilöstöryhmän kanssa. Näiden henkilöstöryhmien tulee yhdessä edustaa henkilöstön enemmistöä. Eri henkilöstöryhmiä ovat yleensä työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johto.

Jos henkilöstön edustuksesta ei päästä sopimukseen, henkilöstön hallintoedustus toteutetaan henkilöstön vaatimuksesta yhteistoimintalaissa säädetyn mukaisesti. Ns. lakiin perustuvassa henkilöstön hallintoedustuksessa henkilöstöllä on oikeus nimetä edustajansa ja varaedustajansa työnantajan valinnan mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin tai niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosyksiköt. Hallintoedustus pitää toteuttaa toimielimessä, jossa käsitellään tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.

Hallintoedustajia voi olla enintään neljäsosa kyseisen toimielimen muiden jäsenten määrästä, kuitenkin vähintään yksi ja enintään neljä. Hallintoedustajan toimikausi on sama kuin muillakin toimielimen jäsenillä. Jos toimikauden enimmäispituutta ei ole määritelty, se kestää kolme vuotta. Henkilöstön edustus on toteutettava vuoden kuluessa siitä, kun henkilöstö on esittänyt työnantajalle vaatimuksen hallintoedustuksen järjestämisestä.

Hallintoedustajan tulee olla yritykseen työsuhteessa oleva henkilö. Hallintoedustajan valinnasta sovitaan henkilöstöryhmien kesken. Jos sopimukseen ei päästä, edustaja valitaan vaalilla.

Hallintoedustajalla on hallintoelimessä toimiessaan samat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut kuin yrityksen valitsemilla jäsenillä. Hallintoedustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Hallintoedustajalla on oikeus saada vapautusta työstä henkilöstön edustamista varten sekä korvausta tästä johtuvasta ansionmenetyksestä. Hänellä on sama vahvennettu irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä ja luottamusvaltuutetulla työsopimuslain mukaan.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: