Laiton irtisanominen

Työsuhteen päättyessä työnantajan on kirjallisesti ilmoitettava työsopimuksen päättymispäivä ja päättymisen syy. Laissa ei ole tarkemmin määritelty, millä tarkkuudella irtisanomis- tai purkuperuste on ilmoitettava.

Tarkoituksena kuitenkin on, että työnantaja ilmoittaa todelliset päättämisperusteet ja kaikki perusteet jo työsopimusta päättäessään eikä vasta myöhemmin esimerkiksi mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Työntekijän tulee siis jo päättämisilmoituksen perusteella voida arvioida päättämisperusteiden laillisuutta.

Näin ollen esimerkiksi se, että työnantaja ilmoittaa päättämisperusteeksi pelkän koeajan, ei riitä. Tässä tapauksessa päättymisperuste on ilmoitettava niin selkeästi, että työntekijä voi arvioida, onko purkaminen ollut koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallista tai syrjivää.

Jos epäilet, ettei irtisanomisesi ole laillinen, ota yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan.

Työsopimuksen päättymisen riitauttaminen

Kanne työsopimuksen lainvastaiseksi väitettyä päättämistä ja siihen perustuvaa korvausta koskevassa asiassa on nostettava viimeistään kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Kahden vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, jolloin irtisanomisaika on kulunut umpeen. Jos kysymys on purkamalla tapahtuneesta työsuhteen päättämisestä, työsuhde päättyy purkupäivänä. 

Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Mikäli työntekijä on purkanut työsopimuksen työsopimuslaissa säädetyllä perusteella, joka on johtunut työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä, on työnantaja määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden palkka.

Korvauksen suuruuden määrääminen

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon:

  • työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys
  • määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika
  • työsuhteen kesto
  • työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä
  • työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä
  • työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen
  • työntekijän ja työnantajan olot yleensä
  • muut näihin rinnastettavat seikat