Hoitovapaa ja osittainen hoitovapaa

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata vanhempainrahakauden jälkeen lapsensa tai taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Hoitovapaata voi pitää enintään kaksi jaksoa, jotka ovat vähintään kuukauden pituista, elleivät työnantaja ja työntekijä muuta sovi. Hoitovapaata voi pitää kerrallaan vain toinen vanhemmista. Kuitenkin yhden hoitovapaajakson voi pitää samanaikaisesti toisen vanhemman äitiys- tai vanhempainvapaajakson kanssa.

Hoitovapaasta ja sen pituudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Osittainen hoitovapaa

Osittainen hoitovapaa tarkoittaa työajan lyhentämistä lapsen hoitamisen perusteella. Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus osittaiseen hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.).

Lapsella voi olla pidennetty oppivelvollisuus, jolloin hän aloittaa koulun 6-vuotiaana ja oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Vapaata voi käyttää työntekijä, joka on ollut saman työnantajan palveluksessa yhteensä vähintään 6 kk viimeisen 12 kuukauden aikana.

Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos siitä aiheutuisi vakavaa haittaa työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle, jota ei voida kohtuullisin järjestelyin välttää. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat harvinaisia. Jos työnantaja kieltäytyy antamasta osittaista hoitovapaata, hänen on esitettävä selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista.

Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta ja sen käyttämisestä haluamallaan tavalla. Jos vapaan järjestämisestä ei päästä sopimuksen, on vapaata annettava yksi jakso kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät tällöin työntekijän esityksen mukaan ja vapaa toteutetaan lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Keskimääräiseksi järjestetty työaika lyhennetään keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Esitys vapaasta tulee tehdä kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Molemmat vanhemmat voivat hyödyntää vapaata samalla kalenterijaksolla, mutta eivät kuitenkaan yhtäaikaisesti. Esimerkiksi toinen vanhemmista voi lyhentää työpäiväänsä aamusta, toinen illasta, tai vanhemmat voivat käyttää vapaata vuoropäivin tai -viikoin, mikäli näin asiasta sovitaan.

Vapaa voidaan keskeyttää tai sitä voidaan muuttaa sopimalla asiasta. Lisäksi työntekijä voi keskeyttää vapaan perustellusta syystä, jos lapsen hoitamisedellytyksissä on tapahtunut muutos. Keskeytymisestä on ilmoitettava yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen.

Lomakkeet:

Tulosta lomake, jolla voit ilmoittaa hoitovapaan pitämisestä työnantajalle: